W art. 100 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.) postanowiono, że podmioty występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający m.in.:
1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;