Najczęściej spory te dotyczyły wypłaty dywidendy dla wspólników, wniesienia dopłat do udziałów, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, powołania lub odwołania członków organów, podejmowania przez członka zarządu spółki działań przekraczających zakres zwykłych spraw spółki bez uzyskania wcześniejszej zgody innych organów, działania członków zarządu na szkodę spółki.
Takie wnioski wynikają z IV edycji raportu o sporach wspólników przygotowanego przez zespół Kancelarii PragmatIQ.