Wchodzące w życie od nowego roku nowe prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) wprowadza praktycznie całkowicie nowe tryby, w jakich udzielane będą zamówienia publiczne o wartościach poniżej progów unijnych, czyli podlegające procedurom krajowym. W dużym uproszczeniu chodzi tu o zamówienia, których wartość mieści się w granicach pomiędzy 130 tys. zł (do zamówień poniżej tej kwoty nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych) a tzw. progiem unijnym. Przy czym ten unijny próg jest różny, m.in. w zależności od rodzaju zamówienia i zamawiającego. Wynosi on obecnie:
139 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 593 433 zł ‒ w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 p.z.p., będących jednostkami sektora finansów publicznych (z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 p.z.p., będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej);