Zmiany stawek VAT, wyliczanie emerytur, zeznanie roczne PIT.

NOWOŚCI W PRAWIE

OD 1 KWIETNIA

Zmiany stawek VAT

Okresowe obniżenie stawki VAT do 0 proc. na podstawowe produkty spożywcze obowiązywało w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2024 r. Data końcowa wynikała z par. 10 rozporządzenia ministra finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2670). W związku z tym, że minister finansów zdecydował o nieprzedłużaniu tego terminu, od 1 kwietnia stawka VAT 5 proc. objęła ponownie następujące towary spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361):

 • (CN 02) mięso i podroby jadalne;
 • (ex CN 03) ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306–CN 0308;
 • (CN 04) produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
 • (CN 0504 00 00) jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone,
 • (CN 07) warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne,
 • (CN 08) owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów,
 • (CN 10) zboża,
 • (CN 11) produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny,
 • (ex CN 12) nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi,
 • (ex CN 15) tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne,
 • (ex CN 16) przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605,

 • (CN 19) przetwory ze zbóż, z mąki, ze skrobi lub z mleka; pieczywa cukiernicze,
 • (ex CN 20) przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2 proc.,
 • (CN 2104) zupy i buliony, i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane,
 • (CN 2105 00) lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao,
 • (ex CN 2106) tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • (ex CN 2202) wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1448),

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8 proc. masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8 proc. masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15),

 • (bez względu na CN) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Uwaga! Zgodnie z komunikatem Krajowej Administracji Skarbowej zmiany w przepisach dotyczących stawek VAT oznaczają wygaśnięcie 1 kwietnia 2024 r. wiążących informacji stawkowych wydanych dla ww. podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0 proc. Powyższe zmiany w zakresie VAT nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury Scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie. Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 kwietnia 2024 r., pozostaje aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter czy zastosowanie tych towarów się nie zmieniły.

Od 1 kwietnia br. w rozporządzeniu ministra finansów z 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 387) została natomiast obniżona z 23 proc. do 8 proc. stawka VAT dla:

 • (PKWiU 96.02.13.0) usług kosmetycznych, manicure i pedicure,
 • (ex PKWiU 96.02.14.0) usług kosmetycznych, manicure i pedicure, świadczonych w domu,
 • (PKWiU 96.02.19.0) pozostałych usług kosmetycznych.

obowiązki i uprawnienia

OD 1 KWIETNIA

Wyliczanie emerytur

ZUS wydał komunikat, w którym poinformował, że Główny Urząd statystyczny (GUS) opublikował nową tablicę dalszego trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2023 r. Organ rentowy przypomniał, że tablica jest niezbędna przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 1948 r. Wysokość świadczenia ustala się na podstawie prostego działania matematycznego. Dzieli się kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik oraz im mniejszy mianownik, tym wyższa emerytura. Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem tego roku a marcem przyszłego roku, nie muszą się jednak spieszyć z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, która tablica jest korzystniejsza dla danej osoby – czy ta obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta obowiązująca w momencie, gdy ktoś osiągnął wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

ZUS poinformował ponadto, że od 1 kwietnia będzie korzystał z nowej tablicy GUS do obliczania wysokości nowo przyznawanych emerytur. Najnowsza tablica dalszego trwania życia powoduje obliczenie emerytury osoby w wieku 60 lat niższej o 3,7 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a osoby w wieku 65 lat – niższej o 4,1 proc.

Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. ZUS wskazał też, że nie ma sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach – np. gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Zgodnie z nowymi tablicami GUS wzrost dalszego trwania życia nastąpił we wszystkich grupach wiekowych. Osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o: 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesiąca, niż wskazywały statystyki w ubiegłym roku.

DO 30 KWIETNIA

Zeznanie roczne PIT

W 2024 r. deklaracje podatkowe PIT za 2023 r. należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Zeznania złożone wcześniej są traktowane jako złożone 15 lutego 2024 r.

Chodzi tutaj o zeznania roczne:

 • PIT-28, które składają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT-36, które składają w szczególności przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
 • PIT-36L, które składają podatnicy rozliczający podatek liniowy (19 proc.);
 • PIT-37, które składają podatnicy osiągający przychody opodatkowane według skali podatkowej uzyskiwane wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników;
 • PIT-38 – przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) uzyskali przychody:

a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,

b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;

 • PIT-39 – składane przez podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 232).

30 kwietnia 2024 r. upływa także termin na złożenie:

 • deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1), i zapłatę daniny wynikającej z tej deklaracji;
 • informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za 2023 r. (PIT-RB, PIT-RBS);
 • informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2023 r. (PIT-CSR, PIT-CSRS);
 • informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ).

Od 15 lutego 2024 r. funkcjonuje usługa Twój e-PIT 2024 obejmująca rozliczenia podatkowe PIT za 2023 r. Co istotne, w tym roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej po raz pierwszy znajdą w Twój e-PIT przygotowane rozliczenie podatkowe w ramach PIT-36, PIT 36L i PIT-28. Jednak, co ważne, znajdą się w nim jedynie te dane, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa, a resztę musi uzupełnić podatnik.

Uwaga! Jeżeli zeznania PIT-37 lub PIT-38 nie zostaną przez podatnika złożone do 30 kwietnia 2024 r., to z upływem tego dnia zostanie automatycznie uznane za złożone zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Automatyczna akceptacja nie dotyczy zeznań PIT-36, PIT 36L i PIT-28.

Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 4 kwietnia 2024 r.