Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, sporządzenie i podpisanie sprawozdania, zeznanie roczne CIT, informacje o spółkach nieruchomościowych.

NOWOŚCI W PRAWIE

od 25 marca

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) wejdzie w życie 25 marca br. Wśród licznych zmian wprowadzanych przez tę ustawę warto zwrócić uwagę w szczególności na następujące:

1. W definicji wynagrodzenia ujęto także świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę będzie podlegać egzekucji w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Elementy wezwania do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu uzupełniono o pouczenie o odpowiedzialności porządkowej za niezłożenie oświadczenia.

3. Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia będzie się przedawniać wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, to koszty upomnienia będą się przedawniać wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.

4. Zrezygnowano z klauzuli organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, stosowanego w egzekucji zarówno należności pieniężnych, jak i obowiązków o charakterze niepieniężnym.

5. Poszerzono katalog informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego (m.in. o dane małżonka zobowiązanego, aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego).

6. Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej nie powstanie, gdy obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia wygaśnie w całości przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

7. Organ egzekucyjny będzie pobierać przy egzekucji należności pieniężnej opłatę egzekucyjną w wysokości 10 proc. środków pieniężnych wyegzekwowanych na należność pieniężną, odsetki na dzień wyegzekwowania i koszty upomnienia. Maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wyniesie 40 000 zł odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego, przy czym maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej naliczonej w wyniku zapłaty wyniesie 20 000 zł.

8. Postanowienie o rozłożeniu na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych w zakresie wszystkich rat będzie wygasać w razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat. Zrezygnowano z wyrażenia „kolejnych”, bo dotychczasowe rozwiązanie umożliwiało wybiórczą realizację przez zobowiązanego ustalonego układu ratalnego.

9. Zrezygnowano z siedmiodniowego terminu, po upływie którego bank przekazuje organowi egzekucyjnemu zajęte kwoty z rachunku bankowego zobowiązanego. Na podstawie nowej regulacji bank zajęte kwoty będzie przekazywać niezwłocznie.

obowiązki i uprawnienia

do 25 marca

Różnice do rozliczenia

Zgodnie z art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 295) przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Dlatego wyniki inwentaryzacji muszą zostać ujęte w księgach za 2023 r. Powstałe podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne mogą przybrać formę niedoboru lub nadwyżki.

do 31 marca

Sporządzenie i podpisanie sprawozdania

Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2024 r., trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy. Chodzi tu o jednostki, których rok jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Potwierdziło to też Ministerstwo Finansów, bo w odpowiedzi na pytanie DGP poinformowało, że oficjalny termin na przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r. nie zostanie w tym roku przesunięty. Bez zmian pozostanie również termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jest to 30 czerwca 2024 r. Przypomnijmy, że obowiązkami sprawozdawczymi są objęte wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości: jednostki sektora prywatnego, organizacje non-profit, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez MF. Po sporządzeniu należy je podpisać. Sprawozdanie finansowe trzeba podpisać: podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym, podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny w nowym e-dowodzie osobistym). Może też zostać podpisane podpisem kwalifikowanym wydanym na terenie Unii Europejskiej lub poza UE, jeżeli podpis ten jest zgodny z algorytmem XAdES.

do 2 kwietnia

Zeznanie roczne CIT

W związku z tym, że 31 marca br. wypada w niedzielę, a 1 kwietnia br. w Wielkanoc, podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają do 2 kwietnia br. czas na:

1) złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),

2) wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku,

3) złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych za rok podatkowy (CIT-8E).

W tym samym terminie spółki, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się 1 stycznia 2024 r., muszą złożyć informacje o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW stanowiący załącznik do zeznania CIT-8).

Do 2 kwietnia br. należy także złożyć informację o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według stanu na 31 grudnia 2023 r. (CIT-8ST).

Informacje o spółkach nieruchomościowych

Jeżeli rok podatkowy spółki nieruchomościowej (bądź rok obrotowy – gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego) pokrywa się z kalendarzowym, to do 2 kwietnia br. spółki nieruchomościowe oraz podatnicy mający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 proc. prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 proc. ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, muszą przekazać informacje o:

  • podmiotach mających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji CIT-N1/PIT-N1 przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  • liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji CIT-N2/PIT-N2 przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Informacje te przesyła się za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów do właściwego urzędu skarbowego, wskazanego w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 806) lub w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 815).

Należy wyjaśnić, że zgodnie z definicjami zawartymi w ustawach o podatkach dochodowych spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany na podstawie przepisów o rachunkowości do sporządzania bilansu, w którym:

  • na pierwszy dzień roku podatkowego (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego) co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
  • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy) co najmniej 50 proc. wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60 proc. ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż rozpoczynające działalność.

ZUS ZSWA

Do 2 kwietnia br. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze mają obowiązek przekazania do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2023 r. Zawiera on informacje dotyczące pracowników, za których płatnik powinien opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych w 2023 r.

Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 29 lutego 2024 r.