Co prawda większość z nich będzie miała zastosowanie dopiero do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r., lecz są też i takie, które już obowiązują – od 26 października, tj. od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) w Dzienniku Ustaw. Warto zapoznać się z jednymi i drugimi, by zorientować się, w jakim zakresie wpłyną one na bieżące podatkowe rozliczenia firm oraz obowiązki księgowych.
SKŁADKI ZUS A KOSZTY
Od 2023 r. zmienią się reguły ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, a także składek na: Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Będą one dużo prostsze i przejrzyste, pytanie tylko, czy faktycznie ułatwią życie księgowym. Chodzi o składki od należności: ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1846; dalej: ustawa o PIT), a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną (art. 12 ust. 6 ustawy o PIT).