Biuro rachunkowe jest zobowiązane ująć w księgach rachunkowych wszystkie zdarzenia dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej klienta. Dotyczy to też operacji związanych z rozliczaniem wyniku finansowego. I tak zgodnie z art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rachunkowości zysk za rok poprzedzający rok obrotowy może podlegać podziałowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Podobnie dzieje się w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust. 1 u.r., ale tu musi być poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. Przy czym bez znaczenia jest, czy ma on do niego zastrzeżenia, czy też nie. Zysk może być przeznaczony na kapitał rezerwowy, w tym na fundusz na cele inwestycyjne.
Jednostki tworzące na podstawie art. 15 ust. 1hb CIT fundusz na cele inwestycyjne z odpisów z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy wyodrębniają go w księgach rachunkowych (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) na koncie „Kapitał rezerwowy – fundusz na cele inwestycyjne” będącym kontem analitycznym do konta „Kapitał rezerwowy”.