Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy w związku z jego zwolnieniem lekarskim uniemożliwia pracodawcy pociągnięcie go w tym okresie do odpowiedzialności porządkowej. Tak kara może być bowiem zastosowana tylko po wysłuchaniu podwładnego. Tak samo należy wstrzymać się z ewentualnym zwolnieniem dyscyplinarnym do czasu powrotu pracownika do pracy. Zwolnienie lekarskie nie stanowi natomiast jakiejkolwiek przeszkody do dochodzenia przez pracodawcę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia, odpowiada zgodnie z art. 124 par. 1 i 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.) w pełnej wysokości za szkodę w tym mieniu. Przy czym mieniem powierzonym pracownikowi mogą być pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Na podstawie art. 124 par. 2 k.p. pracownikowi można także powierzyć inne mienie. W konsekwencji pracodawca może mu przekazać np. laptopa z obowiązkiem zwrotu – dla uznania, że doszło do powierzenia mienia, wystarczy pokwitowanie przyjęcia sprzętu przez pracownika.

Natomiast przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie są tożsame z przesłankami określonymi w art. 114–115 k.p. Inaczej jednak rozkłada się ciężar dowodu zaistnienia przesłanek. Na podstawie art. 124 par. 3 k.p. w zw. z art. 116 k.p. pracodawca jest zobowiązany wykazać fakt powstania szkody w mieniu powierzonym oraz jej wysokości. W zakresie pozostałych przesłanek, tj. bezprawności, winy i związku przyczynowego między zawinionym działaniem lub zaniechaniem pracownika a szkodą, art. 124 par. 3 k.p. formułuje domniemanie zaistnienia wymienionych przesłanek. Co oznacza, że pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę tylko wtedy, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Pracownicy mogą również na podstawie umowy przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie. W takim przypadku każdy z pracowników odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym w częściach określonych w umowie.