Tak, do umowy zlecenia nie ma zastosowania art. 41 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W opisanej sytuacji spółka będzie mogła skorzystać z art. 746 kodeksu cywilnego, w którym jest mowa, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to powinien także naprawić szkodę.

Odnośnie do sposobu wypowiedzenia umowy należy zauważyć, że podobnie jak wszystkie oświadczenia woli wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zostać doręczone zleceniobiorcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Jest to wystarczająca przesłanka skuteczności wypowiedzenia. Odmowa przyjęcia przesyłki zawierającej pismo z wypowiedzeniem nie będzie miała znaczenia. Wypowiedzenie może zostać zleceniobiorcy przesłanie listem poleconym. Jest to w pełni dopuszczalne i prawnie skuteczne. Zostaje ono uznane za prawidłowo doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata lub inną osobę do tego upoważnioną, np. dorosłego domownika. W przypadku braku odbioru przesyłki poleconej uznaje się, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu przez pocztę. Zaniechanie odbioru korespondencji nie wyłącza zatem skuteczności złożonego przez drugą stronę wypowiedzenia. Możliwym rozwiązaniem jest wysłanie przesyłki za pośrednictwem kuriera, jednak w tym przypadku również możemy spotkać się z sytuacją, że pracownik będzie unikał kontaktu bądź nie odbierał przesyłki.