W świadectwie pracy należy zawrzeć informację o pobieraniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Powinna się ona znaleźć w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 specustawy o COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Okres pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, chorobowego lub opiekuńczego jest okresem nieskładkowym. Wynika to z art. 7 pkt 1 lit. b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.f.u.s.). W myśl art. 5 ust. 1 i 2 u.e.r.f.u.s. okres nieskładkowy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Jedną z informacji wymaganych w świadectwie pracy jest okres nieskładkowy występujący w okresie zatrudnienia, uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy).
Szczegółową treść świadectwa pracy określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.
Rada dla klienta biura: Informację o pobieraniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego jako okres nieskładkowy należy zamieścić w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy.
Podstawa prawna
art. 97 par. 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432)
art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 pkt 1 lit. b ustawy z 17 listopada 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291)
art. 4 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180)
par. 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1862)
ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112)