O płacenie niższych składek ZUS mogą starać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ulga nie przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza, np. działającym jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich. Ponadto, aby skorzystać z tej ulgi, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym i uzyskać z tej działalności w 2020 r. przychód nieprzekraczający 120 000 zł ‒ jeśli działalność prowadzona była przez cały rok. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność tylko przez część roku, to limit uzyskanych przychodów jest proporcjonalnie niższy. Kolejny warunek to niepodleganie w 2020 r. ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Poza tym może skorzystać tej z ulgi przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej i nie mógł korzystać ze zwolnienia VAT.