Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na zakup laptopa.

Senat zaproponował 24 poprawki do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, więc trafiła ona z powrotem do Sejmu. W czwartek poprawki zaproponowane przez Senat opiniowała sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Zgodnie z ustawą, co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców.

W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi – jak zapisano w ustawie – o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 4 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Minister właściwy do spraw informatyzacji "ma określić w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych".

W ustawie znalazły się też zapisy nowelizujące ustawę o Akademii Kopernikańskiej. Zgodnie z nimi nadzór nad Akademią sprawować będzie nie premier, tylko minister edukacji i nauki.

Sejmowa komisja, która rozpatrywała poprawki Senatu, pozytywnie zaopiniowała 20 z 24 zapropnowanych i rekomenduje Sejmowi ich przejęcie. Większość z pozytywnie zaopiniowanych poprawek ma charakter techniczno-legislacyjny lub doprecyzowujący.

Wśród poprawek merytorycznych pozytywnie zaopiniowanych przez komisję znalazła się poprawka zmieniająca datę 4 września 2023 r., na 30 września 2023 r., jako dzień, kiedy nauczyciel musi być zatrudniony, by mieć prawo do otrzymania bonu.

Inna z pozytywnie zaopiniowanych poprawek merytorycznych modyfikuje wymagania ustawowe w zakresie parametrów technicznych, jakie musi spełniać laptop lub laptop przeglądarkowy nabywany za pomocą bonu przez nauczyciela. Zgodnie z nią powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży. W ustawie jest zapisane, że nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała cztery senackie poprawki i rekomenduje Sejmowi ich odrzucenie.

W pierwszej z nich Senat proponuje, by grono nauczycieli uprawionych do otrzymania bonu rozszerzyć na nauczycieli przedszkoli.

Druga negatywnie zaopiniowana poprawka zmierza do tego, aby nauczyciele, którzy w chwili składania wniosku o przyznanie bonu nie wykonują obowiązków nauczyciela, gdyż są w stanie nieczynnym, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopie dla poratowania zdrowia lub są zawieszeni, mieli prawo do uzyskania bonu po ustaniu tych przesłanek i powrocie do pracy.

Kolejne dwie poprawki negatywnie zaopiniowane przez komisję mają na celu wykreślenia z ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych zapisów nowelizujących ustawę o Akademii Kopernikańskiej.

Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, ma być przeprowadzone w piątek wieczorem. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/