W odpowiedzi na pytania PAP o skierowanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z domniemanym nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, MRPiT zapewnił, że "Polska przywiązuje dużą wagę do zapewnienia prawidłowej implementacji regulacji unijnych do krajowego porządku prawnego".

Jak napisano, po otrzymaniu wezwania do uchybienia naruszenia, a następnie uzasadnionej opinii, dokonano szczegółowej i wszechstronnej analizy stanowiska Komisji Europejskiej. Resort poinformował, że w jej wyniku została podjęta decyzja o uwzględnieniu części zastrzeżeń podniesionych przez Komisję poprzez wprowadzenie stosownych zmian do prawodawstwa krajowego (np. w zakresie definicji „podmiotu prawa publicznego”). Według Ministerstwa, Komisja Europejska w toku prowadzonego postępowania postanowiła nie podejmować w tym zakresie dalszych kroków.

Ministerstwo wskazało, że jeżeli chodzi o kwestie, które mają być objęte zakresem postępowania przed TSUE, to Polska "podjęła działania legislacyjne ukierunkowane na zapewnienie zgodności prawa krajowego z regulacjami unijnymi w zakresie wyłączenia spod reżimu prawa zamówień publicznych dotyczącego zamówień na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków".

Reklama

Według resortu, projektowane zmiany mają polegać na ograniczeniu zakresu wyłączenia jedynie do tzw. zamówień krajowych, a więc nieobjętych regulacjami unijnymi. "Propozycja zmian znalazła się w projekcie ustawy, który w maju trafił do Sejmu. Komisja Europejska była z odpowiednim wyprzedzeniem informowana przez Polskę o zamiarze podjęcia wspomnianych działań oraz istocie przyszłych regulacji" - wskazał resort.

Reklama

Jeśli chodzi o wyłączenie dotyczące niektórych dokumentów, to w informacji resortu podkreślono, że w toku prowadzonej procedury Polska przedstawiła szereg argumentów uzasadniających wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przedmiotowego wyłączenia.

"Wskazywano między innymi, że celem tego wyłączenia jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa dokumentom o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów państwa. Polska podtrzymuje dotychczasowe stanowisko wraz z uzasadniającą je argumentacją, gdyż nie dostrzega możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dokumentom poprzez zastosowanie innych środków" - uzasadniał resort.

MRPiT zwrócił też uwagę, że obecnie mamy do czynienia jedynie z komunikatem Komisji Europejskiej.

"Pełna analiza oraz ustosunkowanie się do podnoszonych zastrzeżeń będzie możliwe po otrzymaniu stanowiska Komisji, w którym Komisja zapewne szczegółowo odniesie się do dotychczasowej argumentacji przedstawionej przez Polskę" - zaznaczono w informacji resortu.

Komisja Europejska poinformowała w środę o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z domniemanym nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych.

"Komisja Europejska podjęła dziś (w środę) decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości, uznając, że polskie przepisy transponujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (...) nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE. Polskie przepisy wyłączają dwie kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych" - poinformowała KE.

Chodzi o zamówienia na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami oraz zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

"Chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych, Komisja uważa, że nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego. W szczególności Komisja jest zdania, że polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE" - podała KE.