Czy dla klasyfikacji dochodów z najmu gminnego placu na działalność handlową (przy cmentarzu komunalnym) można zastosować dział 750, rozdział 75023 oraz paragraf 075?

Z art. 13 ust. 1 ustawy z o gospodarce nieruchomościami wynika (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z tej ustawy), że nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym mowa zaś o umowie najmu, która ma podstawy w kodeksie cywilnym. Z jego art. 659 wynika, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Zatem wspomniany czynsz stanowi źródło dochodów budżetu gminy, które wymaga odpowiedniego ujęcia w budżecie. Należy więc odnieść się do rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, aby zweryfikować sugerowane w zapytaniu rozwiązanie klasyfikacyjne. I tak, podany dział 750 ma oznaczenie „Administracja publiczna”; rozdział 75023 ma oznaczenie: „Urzędy gmin-miast i miast na prawach powiatu”; paragraf 075 ma oznaczenie: „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”.

Tak proponowane rozwiązanie klasyfikacyjne tylko w części jest prawidłowe, a mianowicie w zakresie paragrafu dochodowego. Natomiast dział i rozdział są nieprawidłowe. W tym miejscu należy przypomnieć, że ustawodawca przewidział w rozporządzeniu inne bardziej adekwatne podziałki działu/rozdziału. Chodzi w tym względzie o dział 700 mający oznaczenie: „Gospodarka mieszkaniowa” oraz rozdział 70005 oznaczony: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Te właśnie podziałki będą odpowiednim rozwiązaniem klasyfikacyjnym dla podanych dochodów budżetowych. Na potwierdzenie tego założenia można przywołać stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 14 grudnia 2022 r. (znak WK-0911/26/2022).

Podsumowując, w odniesieniu do podanych środków stanowiących dochody budżetu gminy należy zastosować dział 700, rozdział 70005 oraz paragraf 075. ©℗