Niektóre jednostki poza standardowymi sprawozdaniami rocznymi mają obowiązek sporządzania sprawozdań śródrocznych. 30 września mija właśnie termin publikacji takich raportów za I półrocze. Ponadto jest to dzień, na który trzeba będzie sporządzić sprawozdanie za III kwartał. Warto też pamiętać, że są jednostki, które przygotowują takie sprawozdania na wewnętrzne potrzeby.