PayPal to międzynarodowy system pozwalający na dokonywanie przez internet natychmiastowych płatności na rzecz zarejestrowanych w nim użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. By z niego skorzystać, należy najpierw w serwisie PayPal utworzyć internetowe konto powiązane z adresem e-mailowym, które następnie należy zasilić środkami ze swojego rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu pieniędzy pokazują się one w serwisie jako wolne środki do wykorzystania. Pieniądze znajdujące się na posiadanym przez użytkownika koncie PayPal są oficjalnie określane mianem „pieniądza elektronicznego”, co w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym oznacza, że jest to forma pieniądza odpowiednia do stosowania w transakcjach online. Usługę świadczy spółka PayPal, która ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku.
Nieco inaczej jest z PayU czy DotPay, ecard, Przelewy 24 czy PayPo, które są obsługiwane przez spółki akcyjne działające zgodnie z polskimi przepisami. Nie są to jednak banki, a jedynie jednostki zaliczane do pozostałych krajowych instytucji finansowych – rozumianych jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe (przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych), oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego. Specyfika działania systemów natychmiastowej płatności takich jak PayPal czy systemy krajowe, mimo że działają na nieco innych podstawach prawnych, przewiduje, że już w momencie otrzymania informacji o wpływie środków na rachunek założony w danym systemie, jego właściciel posiada prawo dysponowania nimi. A więc może zdecydować o wypłacie środków z tego konta czy też o pozostawieniu ich na tym koncie.