Koszty związane z pośrednictwem w sprzedaży są rachunkowo generalnie zaliczane do tzw. kosztów sprzedaży, czyli nakładów, które są ponoszone w związku z procesami sprzedażowymi, organizowaniem dostaw, prowizjami sprzedawców, ale też utrzymaniem działów sprzedaży. Jest to bardzo szeroka grupa kosztów i sama jednostka decyduje, które konkretnie koszty i pod jakimi warunkami będą ujmowane jako koszty sprzedaży. Nie ma przeszkód, aby zaliczać tu koszty bezpośrednio związane z konkretnymi projektami sprzedażowymi, jak również te nakłady, przy których takiego związku nie można wykazać. Na potrzeby rachunkowości koszty te obciążają wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Kluczowe jest więc stwierdzenie na potrzeby rachunkowości, kiedy nastąpiło poniesienie kosztu. Jeśli pośrednik, zgodnie z umową między sprzedawcą a pośrednikiem, uzyskuje prawo do prowizji wtedy, gdy sprzedawca sprzeda towar (lub usługę), to koszty prowizji powinny być ujmowane w tym samym okresie, w którym ten przychód wystąpił. Jeśli pośrednik wystawia fakturę później, to i tak powinien wskazać w niej datę sprzedaży w tym samym okresie, co nabycie przez niego prawa do wynagrodzenia.
Ujmując takie koszty w księgach rachunkowych, należy też pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego. Potencjalne różnice w tym zakresie wywoływałyby skutki w tzw. odroczonym podatku dochodowym. Skoro rozliczenia są dokonywane na podstawie każdego zlecenia sprzedażowego odrębnie, to podatkowo koszty prowizji są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami. Należy je tak rozliczyć na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak wskazuje art. 15 ust. 4 ustawy, „koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c”. Te przepisy wskazują z kolei, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: