Pracująca kobieta w ciąży może liczyć na szereg przywilejów, które zapewniają jej ochronę i wsparcie w miejscu pracy. Najważniejszy z nich to zakaz wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. To fundamentalne zabezpieczenie pozwala przyszłym mamom czuć się bezpiecznie i skoncentrować na zdrowiu swoim oraz dziecka. Co gwarantuje takie prawo i komu przysługuje?

Najważniejszym z przywilejów kobiety ciężarnej jest to, że pracodawca nie może przygotowywać się do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z ciężarną pracownicą. Takie prawo gwarantuje kodeks pracy, w którym znajdziemy bardzo ważny zapis w § 1 art. 177. Stanowi on, że pracodawca nie może:

1) prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem;

2) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.".

Czy pracodawca może zwolnić kobietę podczas urlopu macierzyńskiego?

Kobiety w ciąży oraz młodych mam podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może zwolnić z pracy lub rozwiązać wypowiedzianej już umowy. Nie może również tego zrobić, nawet gdy w momencie składania wypowiedzenia kobieta nie była jeszcze w ciąży, a zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.

Czy pracodawca może zwolnić kobietę po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Brak możliwości zwolnienia pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego to kolejny z benefitów młodych mam. Podczas powrotu do pracy, kobieta nie może zostać zwolniona przez okres minimum 12 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zakład pracy, w którym zatrudniona jest młoda mama, ulega zamknięciu, lub zwolnienie nastąpi z powodów dyscyplinarnych.

Warto nadmienić, że wszystkie opisane przypadki dotyczą tylko i wyłącznie kobiet zatrudnionych na umowie o pracę. Żadne z powyższych nie obowiązuje przypadku zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej oraz samozatrudnieniu.

Umowa terminowa, a ciąża. Co wtedy?

Umowa terminowa, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, jest przedłużana do dnia porodu. Przedłużenie tych umów wynika z mocy prawa. W przypadku przedłużenia umowy tymczasowej do dnia porodu, po porodzie pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia.

W przypadku, gdy umowa kończy się już w okresie urlopu macierzyńskiego, to rozwiązuje się z zawartą w niej datą. Jeśli zakończenie umowy terminowej o pracę następuje przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, umowa o pracę nie zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu i rozwiązuje się w terminie wstępnie ustalonym.