Od czerwca na konta bezrobotnych wpływają większe kwoty świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych został zwiększony na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji. Podwyżka wyniosła nawet do 160,10 zł miesięcznie. W związku z tym warto przypomnieć, jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych i kto jest uprawniony do jego otrzymania.

Kto może pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Osobą bezrobotną jest każda osoba, która nie ma pracy, jest gotowa do jej podjęcia i aktywnie jej poszukuje. Aby uzyskać ten status, trzeba spełnić szereg wymogów określonych przez prawo. Należą do nich: brak zatrudnienia, gotowość do pracy na pełny etat (lub co najmniej na pół etatu w przypadku osób z niepełnosprawnościami) oraz brak uprawnień do różnych form renty i emerytury. Ważne jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz brak dochodów przekraczających określone progi.

Bezrobotny to każdy, kto m.in.:

 • ukończył 18 lat, ale nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,
 • nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest gotowy do pracy w pełnym wymiarze czasu, który obowiązuje w danym zawodzie lub na służbie, albo do rozpoczęcia innej pracy zarobkowej. W przypadku osób z niepełnosprawnościami – co najmniej w połowie tego wymiaru,
 • nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych (studia niestacjonarne),
 • emerytury,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej (dotyczy to renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Wiele osób rejestruje się w UP, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby się do niego kwalifikować, trzeba wykazać co najmniej roczny staż pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek nie przysługuje jednak tym, którzy odmówili skorzystania z urzędowych ofert szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego.

Jaki jest czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez dwa różne okresy: 180 dni lub 365 dni, w zależności od kilku kluczowych czynników.

180 dni. Osoby zamieszkałe na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, mają prawo do pobierania zasiłku przez 180 dni.

365 dni. Zasiłek przez pełny rok przysługuje osobom spełniającym jedno z poniższych kryteriów:

 • zamieszkują na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
 • mają powyżej 50. roku życia i posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.
 • posiadają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest również osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez daną osobę bezrobotną.
 • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Ile wyniesie?

W odpowiedzi na rosnące koszty życia oraz inflację, konieczna była podwyżka także zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest zwiększane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, który jest na poziomie 11,4 proc. Minimalna kwota zasiłku to 1209,94 zł, a maksymalna 1814,90 zł. Nowa stawka ma zapewnić lepsze wsparcie finansowe dla osób pozostających bez pracy, umożliwiając im stabilniejsze przetrwanie trudnego okresu bezrobocia. Ile to dokładnie?

Od 1 czerwca 2024 r. 80 proc. zasiłku podstawowego wynosi:

 • 1329,60 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 • 1044,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

100 proc. zasiłku podstawowego wynosi:

 • 1662,00 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (było 1491,90 zł),
 • 1305,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (było 1171,60 zł).

120 proc. zasiłku podstawowego wynosi:

 • 1994,40 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 • 1566,30 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych powinny skontaktować się z lokalnym urzędem pracy, aby dowiedzieć się o nowych stawkach oraz o ewentualnych zmianach w procedurze ubiegania się o świadczenie.