Chcąc dłużej utrzymać Polaków na rynku pracy, trzeba zadbać o świadomość dzisiejszych 40-, a nawet 30-latków. Wraz ze starzeniem się polskiego społeczeństwa rezerwy kadrowe firm zaczynają się kurczyć. Częściej więc będą musiały one sięgać po dojrzałych pracowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy “Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”, którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu Strategii Zarządzania Wiekiem. Projekt daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem ich różnic wiekowych. Pokazuje w jaki sposób zarządzać zróżnicowanymi wiekowo pracownikami, aby w optymalny sposób wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie, a przez to zwiększyć konkurencyjność własnej firmy.

Najlepszą jakość pracy można osiągnąć na skutek połączenia dynamiczności i zapału młodych pracowników z doświadczeniem i mądrością osób z wieloletnim stażem pracy.

Po co zarządzać wiekiem?

Zarządzanie wiekiem to temat, który – podobnie jak starzenie się – jest nie do uniknięcia, chociaż nie wszyscy chcą o nim rozmawiać. Wobec starzenia się ludności w całej Europie, zmniejszenia się liczby dzieci, przewidywanych problemów z systemami emerytalnymi i niedoborem rąk do pracy, konieczna jest zmiana perspektywy i sposobu postrzegania osób dojrzałych w kontekście środowiska pracy.

Zarządzanie wiekiem to coś więcej niż wsparcie dla osób 45+. To także budowanie i kształtowanie wewnątrz firmy sytuacji, w której współpracują ze sobą osoby z różnych pokoleń.

Jednym z podstawowych powodów stosowania zarządzania jest starzenie się ludności. W Polsce czynnik ten ma szczególne znaczenie, gdyż już teraz znajdujemy się w fazie głębokich przemian demograficznych – w najbliższych 5 latach (do 2015 r.) ubędzie w skali globalnej 76.000 ludności. Przede wszystkim zmaleje liczba ludności w wieku produkcyjnym tj. 18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn. W tym wieku ubędzie 564.000 osób tj. odpowiednik blisko 5,5 % pracujących ogółem. Ten spadek nasili się w kolejnych latach – do 2020 r. osób w wieku produkcyjnym będzie już o 2.068.000 mniej niż obecnie, zaś do 2035 r. ubytek wyniesie 3.831.000, co stanowi równowartość aż 28,2% populacji osób pracujących poza rolnictwem w 2010 roku. O pracowników będzie więc coraz trudniej.

Korzyści z udziału w projekcie

Zarządzanie wiekiem polega na realizacji różnorodnych działań mających na celu zwiększenie wydajności pracy osób starszych, a w konsekwencji również ich zatrudnialności. Wachlarz tych działań jest bardzo szeroki – mogą dotyczyć różnych faz zatrudnienia (od rekrutacji po odejście z pracy), mogą dotyczyć samego pracownika (jego zdolności fizycznych i mentalnych do wykonywania pracy), ale również otoczenia pracownika, które jest kształtowane przez pracodawcę, np. organizacji pracy. Działania te są na ogół dzielone na kilka grup stanowiących obszary zarządzania wiekiem.

Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” to jedyny projekt, który w tak kompleksowy sposób daje możliwość wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu narzędzi niezbędnych do stworzenia strategii zarządzania wiekiem, która przełoży się bezpośrednio na korzyści biznesowe w firmie.

Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na:

• zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania w przedsiębiorstwach strategii zarządzania wiekiem,
• poznanie dobrych praktyk z firm, które wdrożyły strategię zarządzania wiekiem,
• podniesienie wiedzy kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się polityką personalną w firmie w zakresie zarządzania zróżnicowanym wiekowo personelem z uwzględnieniem korzyści płynących z wdrożenia strategii ZW,
• zwiększenie efektywności i funkcjonalności przedsiębiorstwa poprzez umiejętne zarządzanie ludźmi, co w efekcie przełoży się na wzrost satysfakcji i efektywności pracowników,
• otrzymanie profesjonalnego doradztwa (dla firm, które wybiorą II i III model uczestnictwa w projekcie), którego celem jest pomoc we wdrożeniu praktycznych narzędzi zarządzania, a które przełożą się na korzyści biznesowe przedsiębiorstwa,
• zdobycie wiedzy, w jaki sposób utrzymać w firmie pracowników 45+ i umiejętnie wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie,
• otrzymanie profesjonalnego coachingu (dla firm, które wybiorą III model uczestnictwa w projekcie), którego celem jest przygotowanie pracowników 45+ i 30- do pełnienia w firmie roli coacha/mentora.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ W SWOJEJ FIRMIE ZARZĄDZAĆ WIEKIEM! SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH!!!

www.45naplus.pl

Rekrutacja i zapisy:

WYG International sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Infolinia projektu: 0 801 700 045
tel.: (0-22) 492 71 00
fax: (0-22) 492 71 13, (0-22) 492 72 50
e-mail: szkolenia@wyginternational.pl


Projektodawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wykonawca projektu: WYG International sp. z o.o.
Patronat merytoryczny: Uniwersytet Warszawski
Patronat honorowy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Patronat medialny: „Dziennik. Gazeta Prawna”, „Personel i Zarządzanie”, Bankier.plProjekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.