W 2024 r. wejdą w życie nowe obowiązki podatkowe, do których przedsiębiorcy powinni się przygotować. Pierwszy to Krajowy System e-Faktur, który zacznie obowiązywać od 1 lipca. Drugi to krajowy minimalny podatek dochodowy. Trzeba będzie go rozliczyć w zeznaniu rocznym CIT za 2024 r.

Pojawiają się także praktyczne zmiany w rozliczaniu podatku od nieruchomości, które przedsiębiorcy muszą uwzględnić. Początek 2024 r. to także czas na wypełnienie obowiązków związanych z rozliczeniem podatku u źródła. Na pytania dotyczące tych nowych wyzwań podatkowych odpowiadają eksperci, którzy na Platformie Wiedzy MDDP prowadzili szkolenie online „Kluczowe wyzwania 2023 r. i 2024 r. dla przedsiębiorców. Podatki. Prawo. Księgowość”.

O co pytają na szkoleniach

KRAJOWY MINIMALNY PODATEK DOCHODOWY

PROBLEM Która forma opodatkowania w podatku minimalnym jest korzystniejsza? Co należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze jednej z nich?

ODPOWIEDŹ Każdy podatnik krajowego podatku minimalnego jest zobowiązany do samodzielnego ustalenia podstawy opodatkowania, przy czym w przepisach przewidziano na to dwa sposoby: podstawowy oraz uproszczony.

Wybór sposobu zależy wyłącznie od decyzji podatnika, w związku z czym rekomendujemy, by został on poprzedzony kalkulacjami dokonanymi z zastosowaniem obydwu metod.

Warto zauważyć, że w przypadku wyboru formy podstawowej podstawą opodatkowania jest nie tylko 1,5 proc. przychodów operacyjnych, lecz także wartość kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 30 proc. EBITDA i kosztów usług niematerialnych przekraczających limit 3 mln plus 5 proc. EBITDA. Tymczasem w metodzie uproszczonej stosuje się jeden element podstawy opodatkowania wynoszący 4 proc. wartości przychodów operacyjnych.

Powyższe oznacza, że podmioty osiągające wysokie przychody i nieponoszące wysokich kosztów finansowania dłużnego czy usług niematerialnych wybiorą podstawową metodę ustalania podstawy opodatkowania. Natomiast podmioty, które mają wysokie koszty finansowania dłużnego lub wysokie koszty usług niematerialnych i nie osiągają tak wysokich przychodów, skłonne będą wybrać uproszczoną podstawę opodatkowania.

PROBLEM Czy mogę stosować ulgi i jednocześnie być podatnikiem podatku minimalnego?

ODPOWIEDŹ Tak – od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z przepisami o podatku minimalnym można odliczyć wszystkie ulgi podatkowe z wyjątkiem ulgi na złe długi. Podobnie rzecz ma się z darowiznami, które również podlegałyby odliczeniu od dochodu na zasadach ogólnych.

PODATEK U ŹRÓDŁA

PROBLEM Czy w informacji IFT-2R mam obowiązek wykazać płatności, od których nie pobrano podatku u źródła?

ODPOWIEDŹ Tak – w informacji IFT-2R pokazujemy nie tylko płatności, od których pobrany został podatek u źródła, lecz także te płatności, co do których ustawa albo umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zwolnienie z opodatkowania. Jeżeli np. polski płatnik podatku u źródła kupuje usługę doradczą od podmiotu zagranicznego, to co do zasady powinien pobrać 20-proc. podatek u źródła od wypłacanego wynagrodzenia. Jeżeli jednak polski płatnik uzyska aktualny certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta, to najczęściej może daną płatność zwolnić z opodatkowania podatkiem u źródła. Nie oznacza to jednak, że może zupełnie o tej płatności zapomnieć. Płatność ta powinna zostać wykazana w informacji IFT-2R jako płatność zwolniona z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce.

PROBLEM O jakich obowiązkach w podatku u źródła należy pamiętać na początku nowego roku?

ODPOWIEDŹ Koniec stycznia to przede wszystkim termin na złożenie deklaracji CIT-10Z. Deklarację tę składają płatnicy podatku u źródła, którzy w trakcie roku podatkowego pobierali podatek u źródła od świadczeń wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów. Jest to deklaracja zbiorcza, w której ujmujemy całość podatku bez podziału na zagranicznych kontrahentów.

31 stycznia to również termin na złożenie oświadczenia WH-OSC następczego. Oświadczenie to składa się w sytuacji, gdy płatnik podatku u źródła wypłacający na rzecz podmiotu powiązanego odsetki, należności licencyjne lub dywidendy, które przekroczyły w roku podatkowym 2 mln zł, zdecydował się nie pobierać podatku u źródła, składając pierwotne oświadczenie WH-OSC, i jednocześnie w dalszym ciągu wypłacał rzeczone świadczenia. Złożenie oświadczenia WH-OSC następczego jest konieczne, aby wszystkie płatności dokonywane w trakcie minionego roku podatkowego korzystały ze zwolnienia z opodatkowania lub z obniżonych stawek podatku u źródła. W WH-OSC następczym mamy obowiązek wykazać wszystkie płatności dokonane w trakcie roku podatkowego.

Powyższe uwagi dotyczą podatników z rokiem podatkowym tożsamym z rokiem kalendarzowym.

Początek roku to także dobry moment, aby odnowić wszystkie certyfikaty rezydencji zagranicznych kontrahentów, jakie będą nam potrzebne w danym roku, a także inne oświadczenia uprawniające do korzystania ze zwolnienia lub obniżenia stawki podatku u źródła.

KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR

PROBLEM Czy w KSeF będzie możliwe przesłanie załączników do faktur?

ODPOWIEDŹ KSeF nie będzie mieć funkcjonalności umożliwiającej przesyłanie załączników. To duży problem dla wielu podatników, którzy obecnie w formie załącznika przesyłają dodatkowe informacje o transakcjach, np. specyfikację wykonanych usług, rozliczenie rozmów telefonicznych, protokoły usług czy dokumenty transportowe dotyczące dostawy towarów. Podatnicy muszą więc wprowadzić rozwiązania pozwalające na przesyłanie tych informacji do kontrahentów w inny sposób niż dotychczas. W tym zakresie można rozważyć kilka opcji:

  • o ile technicznie jest to możliwe, można przenieść dane z załączników do odpowiednich pól w fakturze ustrukturyzowanej – najwięcej informacji dodatkowych zmieści się w stopce schemy,
  • można zamieścić załączniki w specjalnym miejscu, do którego będzie odnosić link zamieszczony w samej fakturze ustrukturyzowanej,
  • załączniki można przysłać odrębnie od faktury (np. drogą e-mailową) z odpowiednią referencją do faktury wystawionej w KSeF, aby nabywca mógł połączyć obydwa dokumenty, bądź ewentualnie dla ułatwienia wraz z załącznikiem można przesłać wizualizację faktury ustrukturyzowanej z kodem QR.
PROBLEM Czy jeśli wystawiamy faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), to będzie dodatkowo obowiązek wystawienia ich w KSeF?

ODPOWIEDŹ Obecnie na PEF mogą być wystawiane e-faktury w zamówieniach publicznych. Taka możliwość pozostanie również po wejściu w życie obowiązkowego KSeF. Jednak każda taka faktura będzie musiała być również przesłana do KSeF. Nowelizacja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852) zapewniła pewien rodzaj interoperacyjności obu systemów. Zgodnie z uchwalonymi przepisami faktury wystawiane za pośrednictwem PEF, po przesłaniu do KSeF i przydzieleniu numeru identyfikującego fakturę w KSeF, uznaje się za faktury ustrukturyzowane. Biorąc pod uwagę inny format faktur wystawianych w PEF, oznacza to, że KSeF będzie pozytywnie walidował również faktury wystawione w PEF. Obecnie nie wiadomo jednak, czy faktury będą automatycznie przesyłane z PEF do KSeF bez udziału podatnika, czy też konieczne będzie samodzielne przesłanie do KSeF faktur wystawionych uprzednio na PEF.

W uzasadnieniu do nowelizacji dotyczącej KSeF Ministerstwo Finansów zapowiedziało taką integrację systemów, aby faktura wystawiona w PEF była przesyłana do KSeF, a po uzyskaniu pozytywnej walidacji i nadaniu numeru KSeF była udostępniona w PEF. Niemniej jednak dotychczas nie udostępniono informacji dotyczących tego, jak ma wyglądać integracja systemów, w szczególności od strony technicznej. Nie jest zatem do końca pewne, czy nastąpi techniczna integracja między tymi systemami, która ułatwi proces przesyłania faktur. Zapowiedzi Ministerstwa Finansów pozwalają sądzić, że w systemach PEF i KSeF zostanie wprowadzona pewna funkcjonalność, która ułatwi przesłanie faktur między nimi. W szczególności nie wiadomo jednak, czy w ramach integracji będzie wprowadzone rozwiązanie, które sprawi, że odbiorca faktury nie będzie jej otrzymywał podwójnie ‒ w PEF i KSeF. W przypadku zautomatyzowanych procesów odbioru faktur może pojawić się ryzyko, że faktura zostanie podwójnie zaksięgowana, jeśli zostanie automatycznie pobrana z PEF oraz z KSeF. W związku z powyższym warto rozważyć wprowadzenie w przygotowywanych rozwiązaniach mechanizmu kontrolnego, który zapobiegałby zaksięgowaniu po raz drugi tej samej faktury.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PROBLEM Nasza spółka posiada różne obiekty przemysłowe. Jakie zmiany w podatku od nieruchomości od 2024 r. mogą nas dotyczyć?

ODPOWIEDŹ Nie wprowadzono zmian z mocą od 2024 r. ani w regulacjach dotyczących podatku od nieruchomości, ani w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2029; dalej: prawo budowlane). Nie oznacza to jednak, że można automatycznie powielić rozliczenia za okres wcześniejszy. Po pierwsze, istotnie wzrastają stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków w związku z wysokim poziomem inflacji. Stawki należy weryfikować w uchwałach rad gmin, stawki ustawowe stanowią bowiem tylko maksymalne pułapy dla rad gmin. Zasadniczo samorządy korzystają z uprawnień do ich podwyższania, aby zapewniać wpływy budżetowe. Po drugie, zmiany do wprowadzenia w rozliczeniach mogą wynikać z nowego orzecznictwa. W ostatnim czasie pojawiły się np. korzystne wyroki dotyczące możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych przez profesjonalnych wynajmujących, np. w branży PRS (z ang. Private Rented Sector – rynek najmu instytucjonalnego). Wielu podatników, zgodnie z wcześniejszą linią orzeczniczą, stosowało stawki biznesowe (30 razy wyższe). W dalszym ciągu ewoluuje również orzecznictwo dotyczące budowli, a zwłaszcza urządzeń technicznych. Warto sprawdzić, czy dla danego typu obiektu zapadały wyroki i w jakim kierunku. Wymaga to weryfikacji dla konkretnych obiektów.

PROBLEM Jakie praktyczne skutki dla podatników niesie za sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21)?

ODPOWIEDŹ Mówimy o wyroku, w którym uznano za niekonstytucyjną definicję budowli, zwłaszcza z uwagi na jej powiązanie z prawem budowlanym. Skutki wyroku zostały odroczone w praktyce do 2025 r. Niemniej jednak są podstawy, aby już teraz powoływać się na orzeczoną niekonstytucyjność tych przepisów. Może to być ważny argument w już toczących się postępowaniach dotyczących obiektów budowlanych specyficznych dla danego podatnika czy branży. Wyrok TK przymusza ustawodawcę do zmiany przepisów. Można liczyć, że projekt nowych przepisów powstanie w drugiej połowie 2024 r. i zaczną one obowiązywać od 2025 r. Obecnie trudno powiedzieć, jaki będzie kształt nowych regulacji. Pewne wydaje się jedynie to, że będzie zupełne odejście od powiązań z prawem budowlanym. Jeden z pomysłów dotyczy powiązania definicji budowli z Klasyfikacją Środków Trwałych. Postuluje się również, aby zmiany w podatku od nieruchomości były kompleksowe, a nie dotyczyły jedynie definicji budowli i budynku. Nie można wykluczyć, że zmiany w tym zakresie będą rewolucyjne i dla wielu podatników wysokość obciążenia podatkiem od nieruchomości istotnie się zmieni. ©℗