Nie, wójt nie powinien przedkładać radzie gminy projektu zmiany uchwały, w której w podany sposób są rozszerzane uprawnienia pracowników urzędu gminy. Nie ma bowiem podstaw prawnych do tego, by kontrolowali oni listy obecności dzieci w przedszkolu. Regionalna izba obrachunkowa zakwestionuje takie rozwiązanie legislacyjne.
Analiza zadanego pytania wymaga odniesienia się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a zwłaszcza art. 17, który stanowi materialno-prawną podstawę do udzielania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli. W tym na uwagę zasługuje ust. 3, w którym postanowiono, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.