Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe zapisy zostały zawarte w ust. 14 i ust. 15 art. 14 specustawy. Z ich treści wynika – odpowiednio:

„14. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku.