Czy za te naruszenia odpowie wójt jako kierownik jednostki, czy główny księgowy, czyli skarbnik? Czy grozi za ta dyscyplina finansów publicznych? Wójt przekazał na skarbnika wszystkie kompetencje dotyczące finansów gminy.
Trzeba się zgodzić z ogólną tezą przywołaną w zapytaniu, że generalnie za całość gospodarki finansowej jednostki ponosi odpowiedzialność jej kierownik. Wynika to z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Ponadto, jak wynika z ust. 2, kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Z kolei w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym postanowiono, że do zadań wójta należy w szczególności wykonywanie budżetu.