31 maja br. weszły w życie zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Wprowadziło je rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej rozporządzenie zmieniające). Dotyczą one sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa.
I tak zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązuje nowy wzór sprawozdania Rb-24 (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych). Zmieniono opis wiersza 14 na: „Pozostałe środki należne innym jednostkom”. Teraz brzmi tak samo jak opisy zawarte w wierszu 10 „dochody budżetu państwa” i wierszu 11 „dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Dodano też objaśnienia do wypełnienia wiersza 14 w brzmieniu: „środki, które nie zostały przekazane do końca okresu sprawozdawczego jednostkom właściwym, wskazanym na podstawie odrębnych przepisów, a do których przekazania zobowiązany jest naczelnik urzędu skarbowego”. Ma to usunąć ewentualne wątpliwości dotyczące prezentowania środków, które są należne innym jednostkom.