31 maja br. weszły w życie zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Wprowadziło je rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej rozporządzenie zmieniające). Dotyczą one sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa.
I tak zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązuje nowy wzór sprawozdania Rb-24 (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych). Zmieniono opis wiersza 14 na: „Pozostałe środki należne innym jednostkom”. Teraz brzmi tak samo jak opisy zawarte w wierszu 10 „dochody budżetu państwa” i wierszu 11 „dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego”. Dodano też objaśnienia do wypełnienia wiersza 14 w brzmieniu: „środki, które nie zostały przekazane do końca okresu sprawozdawczego jednostkom właściwym, wskazanym na podstawie odrębnych przepisów, a do których przekazania zobowiązany jest naczelnik urzędu skarbowego”. Ma to usunąć ewentualne wątpliwości dotyczące prezentowania środków, które są należne innym jednostkom.
Ponadto w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa uaktualniono katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe dla celów sprawozdawczości budżetowej poprzez:
  • uchylenie przepisu nadającego symbol Funduszowi Niskoemisyjnego Transportu w związku z jego likwidacją,
  • zmianę nazwy z „Funduszu Dróg Samorządowych” na „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”,
  • nadanie symbolu Funduszowi Medycznemu.
Uaktualniono też przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie parafowania i przekazywania sprawozdań Rb-33 (z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego) i Rb-40 (z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy planu finansowego państwowego funduszu celowego) Funduszu Zapasów Interwencyjnych. Po zmianie osobą właściwą do parafowania i przekazania ww. sprawozdań będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dotychczas kompetencje te były przypisane ministrowi właściwemu do spraw energii).
Opisywane zmiany odnoszą się więc do jednostek przekazujących i otrzymujących sprawozdania Rb-33 i Rb-40. Co istotne nie zmieniły się terminy ich sporządzania i przekazywania.
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 964)