TEMAT: Obowiązki płatników
PROBLEM: Który organ podatkowy jest właściwy dla gminy i jej urzędu
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456). Zgodnie z jego par. 2 ust. 1 pkt 11 jednostki samorządu terytorialnego zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. W efekcie w odniesieniu do JST obecnie zadania organów podatkowych są wykonywane przez naczelników 19 urzędów skarbowych, których właściwość, siedziby i terytorialny zasięg działania określa załącznik do ww. rozporządzenia.
Reklama
Inaczej w PIT niż w VAT
W zamieszczonych na ministerialnej stronie www.podatki.gov.pl odpowiedziach na pytania dotyczące zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych doprecyzowano jednak, że powyższa zmiana właściwości urzędów skarbowych dla JST nie dotyczy jednostek budżetowych. [ramka] Jest to o tyle istotne, że np. gmina i urząd gminy są traktowane jako dwa podmioty i w związku z tym mają np. inne NIP-y. Wynika to stąd, że urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski to urzędy obsługujące jednostki samorządu terytorialnego działające jako samorządowe jednostki budżetowe. Na gruncie prawa podatkowego gmina, powiat czy województwo są zaś podatnikami VAT, a tylko w niektórych przypadkach płatnikami zaliczek na PIT. Z kolei zakłady i jednostki budżetowe (w tym urzędy obsługujące JST) są płatnikami PIT (według kodeksu pracy pracodawcą jest bowiem urząd, a nie JST), natomiast nie są podatnikami VAT (w związku z centralizacją rozliczeń VAT w JST).

Reklama
Co wynika z wyjaśnień MF
• Jednostki samorządu terytorialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników wymienionych w par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia – wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miejscowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).
• Deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r., a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.
• Deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r., a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.
• Korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzane po 31 grudnia 2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą, należy składać do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.
• Kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed 1 stycznia 2021 r. kontynuują organy podatkowe właściwe przed zmianą.
źródło www.podatki.gov.pl
O tym, do którego urzędu skarbowego należy złożyć deklarację po zmianach wprowadzonych ww. rozporządzeniem, decydować więc będzie, jaki jest to formularz i kto go składa. Nie ma wątpliwości, że JPK_V7 będzie przesyłany przez JST do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Z kolei deklaracje PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym) za 2020 r. wystawiane przez urząd gminy/miasta (starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) – jako płatnika – będą składane do dotychczasowych urzędów skarbowych, gdyż – jak wcześniej wyjaśnialiśmy – tutaj nie nastąpiła zmiana właściwości US. Nie zawsze tak jednak będzie. Otóż w przypadku umów zlecenia lub o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi płatnikiem PIT będzie odpowiednia JST, a nie urząd – zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.309.2020.MS i z 13 maja 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.205.2020.1.TR. W takiej sytuacji PIT-4R i PIT-8AR należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla danej JST po zmianie.
Dla odmiany PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) za 2020 r. należy złożyć – tak jak dotychczas – do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Poprosiliśmy jeszcze MF o dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, ale do momentu oddania tego numeru do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Który wzór jest właściwy
Przy przesyłaniu do 1 lutego do urzędu skarbowego druków: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR należy też pamiętać, że można to zrobić jedynie w formie elektronicznej. Nie ma możliwości wysyłki do urzędów skarbowych tych dokumentów w formie dokumentu papierowego. Tylko podatnikom można przekazywać PIT-11, PIT-R zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej.
Kolejna ważną kwestią jest posłużenie się właściwą wersją formularza. Otóż rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2397; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2432) zostało pod koniec ubiegłego roku dwukrotnie znowelizowane. Do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r. mają zastosowanie nowe wzory PIT-4R (wersja 11) i PIT-8AR (wersja 10) określone w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2432), natomiast w przypadku PIT-11 należy stosować wzór w wersji 26, określony w poprzednim rozporządzeniu zmieniającym z 21 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1940). Nowy wzór PIT-11 (wersja 27) będzie miał zastosowanie dopiero do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.