Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mamy 19,2 mln ha gruntów rolnych. To ponad 61 proc. powierzchni Polski. Grunty zabudowane i zurbanizowane to tylko 1,8 mln ha. Dlatego, jak wynika z uwag resortu rolnictwa, projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) powinien poświęcać więcej uwagi obszarom wiejskim.

„Nie wchodzi się w szczegóły o przeznaczeniu terenów rolnych i leśnych, nie określa się prac urządzeniowo-rolnych do wykonania, a tylko określa kierunki, zasady i wskaźniki w tym zakresie. Lukę tę powinno wypełnić studium urządzeniowo-rolne, jako jeden z podstawowych dokumentów planistycznych dla rozwoju obszarów wiejskich gminy” – pisze w swym stanowisku MRiRW.