Chodzi o ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807). Wprowadziła ona wiele zmian, w tym przede wszystkim dotyczących funkcjonowaniu rad nadzorczych oraz grup spółek. Praktyczny wymiar zmienianych lub wprowadzanych nowych przepisów powoduje, że w ponad 500 tys. spółek kapitałowych konieczne będzie dokonanie rewizji funkcjonującego ładu korporacyjnego. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na przygotowania.