Spółdzielnie mieszkaniowe muszą przeprowadzić stacjonarne walne zgromadzenia co do zasady do 30 czerwca 2023 r. Taką interpretację nowych regulacji przedstawił właśnie resort rozwoju i technologii, potwierdzając tym samym wcześniejsze ustalenia DGP.

Przypomnijmy, że Sejm uchylił niedawno przepisy, które pozwalały władzom spółdzielni nie zwoływać walnych zgromadzeń w czasie pandemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak jednoznaczne ustalenie, kiedy w takim razie powinny się one odbyć, okazało się nie lada problemem. Już w czerwcu eksperci na łamach DGP wskazywali, że przepisy sformułowano w taki sposób, że zwoływanie walnych zgromadzeń będzie można legalnie przeciągnąć aż do połowy przyszłego roku. Tak samo regulacje interpretował również Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Jednocześnie pojawiły się jednak głosy, że walne zgromadzenia powinny się odbyć już sześć tygodni po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw (mowa o ustawie z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych; Dz.U. z 2022 r. poz. 1561).
Ze względu na to, że przedstawiane interpretacje terminów były skrajnie różne, grupa posłów z partii Polska 2050 wystąpiła z interpelacją do ministra rozwoju i technologii – zaznaczając, że konieczne jest oficjalne stanowisko resortu w tej sprawie. W odpowiedzi stwierdzono, że na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Wynika z tego, że władze spółdzielni rzeczywiście mają czas aż do 30 czerwca 2023 r., i nawet zwołanie zgromadzenia w tak odległym terminie będzie zgodne z prawem. Jest to związane z tym, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero na początku września.
Resort rozwoju zaznacza jednak, że: „Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa w 2022 r. nie przeprowadziła walnego zgromadzenia w formule stacjonarnej lub nie zdecydowała o podjęciu danej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to powinna zwołać posiedzenie najwyższego organu spółdzielni niezwłocznie po utracie mocy obowiązującej art. 90 ustawy covidowej”. Przypomina też, że decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia we wcześniejszym terminie może podjąć rada nadzorcza, mogą na to wpłynąć również sami spółdzielcy – jeśli pod wnioskiem podpisze się co najmniej jedna dziesiąta członków (o ile nie przyjęto innych rozwiązań w statucie). Wówczas walne powinno się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia tego typu żądania.