Członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki z o.o. Odpowiada on wtedy swoim majątkiem za jej zobowiązania. Gdy członków zarządu jest kilku, to ich odpowiedzialność jest solidarna. Kiedy można od tych osób odzyskać dług?

odpowiada dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane
Członkowie zarządu odpowiadają własnym majątkiem, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Wierzyciel musi więc mieć dokument potwierdzający istnienie przysługującej mu względem spółki niezaspokojonej wierzytelności. Takim dokumentem jest tytuł egzekucyjny wystawiony na jego rzecz przeciwko spółce. Zdarza się jednak, że spółka przestaje istnieć, zanim wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny. Związane z taką sytuacją problemy rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I AGa 116/20). W rozpoznawanej sprawie wierzyciel nie spełnił wymogu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Twierdził, że ponieważ wykreślono ją z KRS, to istnieje trwała przeszkoda do uzyskania przeciwko niej tytułu egzekucyjnego. Wierzyciel argumentował, że w postępowaniu przeciwko członkom zarządu można wykazać istnienie wierzytelności przeciwko spółce na podstawie innych dowodów niż tytuł egzekucyjny.
Sąd jednak uznał, że utrata bytu prawnego przez spółkę nie daje podstaw do tego, aby odejść od wymogu przedłożenia przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego, który stwierdza niewyegzekwowane przez niego jej zobowiązanie. Nie może być mowy o bezskuteczności egzekucji, gdy nie istnieje w ogóle prawna możliwość przeprowadzenia egzekucji przez wierzyciela. Aby mogło dojść do egzekucji z majątku dłużnika, niezbędny jest tytuł egzekucyjny przeciwko niemu. Jeśli wierzyciel nie dysponuje tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce, to nie ma podstaw, aby pociągnąć do odpowiedzialności członków jej zarządu.
Sąd wskazał, że w ostateczności wierzyciel ma możliwość pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych. Wtedy musi jednak wykazać szkodę wyrządzoną mu przez członków zarządu w związku z brakiem zaspokojenia wierzytelności przez spółkę. ©℗
Not. KT