odpowiada dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
Członkowie zarządu odpowiadają własnym majątkiem, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Wierzyciel musi więc mieć dokument potwierdzający istnienie przysługującej mu względem spółki niezaspokojonej wierzytelności. Takim dokumentem jest tytuł egzekucyjny wystawiony na jego rzecz przeciwko spółce. Zdarza się jednak, że spółka przestaje istnieć, zanim wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny. Związane z taką sytuacją problemy rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I AGa 116/20). W rozpoznawanej sprawie wierzyciel nie spełnił wymogu uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Twierdził, że ponieważ wykreślono ją z KRS, to istnieje trwała przeszkoda do uzyskania przeciwko niej tytułu egzekucyjnego. Wierzyciel argumentował, że w postępowaniu przeciwko członkom zarządu można wykazać istnienie wierzytelności przeciwko spółce na podstawie innych dowodów niż tytuł egzekucyjny.