Uregulowanie zakresu wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych, warunki zatwierdzania planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli, jak również ochrona finansowania spółek w trudnej sytuacji majątkowej – to tylko niektóre elementy projektu ustawy nowelizującej prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe, który wczoraj został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ma na celu implementowanie pozostałej części przepisów znajdujących się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę nr 2017/1132.
Proponowane rozwiązania mają chronić wierzycieli przed niektórymi naruszeniami ze strony dłużników. Uregulowana ma również zostać kwestia przyjęcia układu w przypadku braku większości do jego zatwierdzenia.
Dłużnikom, którzy złożyli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, miałaby zaś być nadana ochrona przed egzekucją wszczętą przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak również w trakcie jego trwania.
Ponadto projekt przewiduje umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałanie likwidacji miejsc pracy. Dłużnik miałby być też chroniony przed egzekucją w okresie między przyjęciem układu a zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego.
Zmiany miałyby dotknąć również sądy upadłościowe. Chociażby usprawniony miałby być proces zatwierdzania układu przez ograniczenie wymogu wyznaczania rozprawy do przypadków, gdy jest to uzasadnione ochroną słusznych interesów uczestników postępowania, a nie w każdym przypadku, gdy dochodzi do zawarcia układu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji i opiniowania