Projekt ma na celu implementowanie pozostałej części przepisów znajdujących się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę nr 2017/1132.
Proponowane rozwiązania mają chronić wierzycieli przed niektórymi naruszeniami ze strony dłużników. Uregulowana ma również zostać kwestia przyjęcia układu w przypadku braku większości do jego zatwierdzenia.