Nowe regulacje obejmą osoby, których pobyt na terytorium naszego kraju uznaje się za legalny – na podstawie specustawy lub ustawy o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami obywatele ukraińscy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem będzie uzyskanie numeru PESEL. W przypadku, gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy w naszym państwie przestanie być legalny, będzie on podlegał wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przypomnijmy, że na mocy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 541) o wykreśleniu z CEIDG z urzędu decyduje minister właściwy ds. gospodarki w drodze decyzji administracyjnej. Jedną z ustawowych przesłanek jest utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej.