Ustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje m.in. ułatwienia dla tych uchodźców, którzy z czasem będą chcieli założyć u nas działalność gospodarczą.

Nowe regulacje obejmą osoby, których pobyt na terytorium naszego kraju uznaje się za legalny – na podstawie specustawy lub ustawy o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami obywatele ukraińscy będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem będzie uzyskanie numeru PESEL. W przypadku, gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy w naszym państwie przestanie być legalny, będzie on podlegał wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przypomnijmy, że na mocy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 541) o wykreśleniu z CEIDG z urzędu decyduje minister właściwy ds. gospodarki w drodze decyzji administracyjnej. Jedną z ustawowych przesłanek jest utrata przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej.
Zdaniem wiceszefa Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusza Pączki kierunkowo ułatwienie Ukraińcom zakładania firm jest wskazane. Przyznaje on, że w tym momencie uchodźcy raczej nie myślą o działalności gospodarczej w naszym kraju, ale z czasem, gdy ochłoną i ich sytuacja nieco się ustabilizuje, może się to zmienić. Podaje przykład klubików dziecięcych, które mogłyby prowadzić ukraińskie matki. – Naszym celem powinno być zatrzymanie w Polsce osób, które będą chciały tu prowadzić biznes, będą aktywne, jak najdłużej – mówi.©℗
Etap legislacyjny
Ustawa już obowiązuje