Tak. Jednak obowiązkiem sądu jest ocena powodów, dla których takie oświadczenie zostało złożone. Zawsze należy bowiem ustalić, kto odpowiada za powstanie okoliczności będących powodem rozwiązania spółki. To, że wspólnik zainicjował procedurę jej rozwiązania, wcale nie musi być równoznaczne z tym, że - mówiąc kolokwialnie - wina leży po jego stronie. Powodem złożenia oświadczenia mogło być np. naganne zachowanie drugiego wspólnika. W takim przypadku to osoba postępująca niewłaściwie odpowiada za stworzenie sytuacji będącej przyczyną rozwiązania spółki. Sąd powinien przyznać prawo do przejęcia majątku spółki temu wspólnikowi, który postępował prawidłowo. Nie ma przy tym znaczenia, że to właśnie on wypowiedział umowę spółki. Podkreślono to w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I AGa 109/18).
Często bywa tak, że brak jest merytorycznego uzasadnienia dla wypowiedzenia umowy spółki. Jednak w takim przypadku już samo oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w praktyce doprowadza do zerwania więzi między wspólnikami. Przyczyna rozwiązania spółki leży wtedy po stronie wspólnika, który wypowiedział umowę. Wówczas sąd może przyznać majątek spółki tej osobie, do której zostało skierowane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.