Sposób naliczania odsetek za opóźnienie z tytułu umowy najmu w przypadku zastosowania ulg w spłacie (np. rozłożenia na raty, jak w przypadku pytania czytelnika) zależy od tego, jaka praktyka została przyjęta w gminie, na terenie której znajduje się lokal.
Podstawą zastosowania ulg do należności cywilnoprawnych (a takimi są należności z tytułu umów najmu lokali użytkowych) są art. 55–58 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Z art. 58 ust. 2 u.f.p. wynika, że umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.