Marcin Nagórek, radca prawny
W podanych okolicznościach faktycznych spółka nie ma obowiązku zwracać zadatku. Zasady postępowania z zadatkiem reguluje art. 394 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Postanowiono w nim po pierwsze, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sama go dała – może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Po drugie, w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; natomiast jeżeli zaliczenie nie jest możliwe – zadatek podlega zwrotowi.