Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej (Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec). Jego pracownicy (kierowcy) otrzymują z tytułu przebywania w podróży służbowej m.in. diety. Są one wypłacane w wysokości określonej przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Z uwagi na to, że wykonywanie zawodu kierowcy międzynarodowego pociąga za sobą duże obciążenie fizyczne i psychiczne, firma planuje wypłacać każdemu pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej wynagrodzenie mające zrekompensować im ponoszone niedogodności (tzw. rekompensata za podróż międzynarodową). Będzie ona przysługiwać za każdy dzień przebywania w pracy za granicą. Świadczenie mają regulować z kolei przepisy wewnątrzzakładowe. Rekompensata będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy.