Na początku 2021 r. ogłoszono upadłość mojego kontrahenta, ja natomiast nie wiedziałem, że trzeba zgłosić wierzytelności do postępowania upadłościowego. Terminy w tym zakresie wyznaczone przez sąd minęły pod koniec marca br. Spółka jest nadal w upadłości. Czy mam jeszcze szansę na odzyskanie pieniędzy?

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 prawa upadłościowego (dalej: p.u.) sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie, w którym „wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi”. Z opisu wynika, że termin ten minął w marcu.
Co jednak istotne, upływ powyższego terminu nie zamyka jeszcze możliwości zgłoszenia wierzytelności do syndyka. W art. 252–253 p.u. postanowiono bowiem, że jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, to bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, a zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału. Jednak uwzględnia się ją w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Z przepisów tych wynika ponadto, że po upływie terminu wyznaczonego przez sędziego syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę napływających po terminie zgłoszeń. Jeżeli zaś wierzytelności zgłoszono już po przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi, to syndyk sporządza uzupełnienie do tej listy wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób te dodatkowe roszczenia będą zaspokajane.
Zatem przedsiębiorca może jeszcze dokonać zgłoszenia. Przy czym ustawodawca wprowadził pewien warunek formalny dla skuteczności zgłoszenia, otóż konieczne jest dokonanie dodatkowej opłaty. Zgodnie z art. 235 ust. 1 wnosi się ją „w wysokości stanowiącej równowartość 15 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie”. W chwili obecnej wspomniane zryczałtowane koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie wynoszą 805,60 zł. Trzeba je wnieść na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym przez niego terminie.
Na końcu warto jednak zauważyć, że spóźnione zgłoszenie wierzytelności może wiązać się z brakiem możliwości zaspokojenia przedsiębiorcy. Stanie się tak, gdy syndyk np. już rozdysponował posiadane środki upadłej spółki.
Podstawa prawna
• art. 51 ust. 1 pkt 4, art. 235, art. 252, art. 253, art. 262 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598)