W przetargu na sprzątanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu zamawiający nabrał wątpliwości co do stawki VAT zastosowanej przez konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Chodziło z jednej strony o część czynności wchodzących w skład samego sprzątania oraz usługę rozwożenia posiłków. Konsorcjum przyjęło, że są one zwolnione z VAT. Zamawiający poprosił o wyjaśnienia na podstawie art. 223 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowym środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń”. Jednocześnie regulacja ta zakazuje prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty.
Pierwsze wyjaśnienia nie usatysfakcjonowały zamawiającego, dodatkowo poprosił o uszczegółowienie, do jakich konkretnie czynności zastosowano zwolnienie z VAT. Gdy je otrzymał, uznał, że wykonawca rzeczywiście poprawnie wyliczył stawkę podatku i wybrał jego ofertę. To jednak zostało zakwestionowane przez innego przedsiębiorcę, który w odwołaniu podniósł m.in. zarzut dwukrotnego składania wyjaśnień. Jego zdaniem już w poprzednim stanie prawnym ukształtował się pogląd, że jest to niedopuszczalne.