Regulacje dotyczące krajowych REIT-ów powinny zostać ukształtowane w sposób, który nie będzie miał wpływu na wzrost cen nieruchomości mieszkalnych – uważa Ministerstwo Finansów.

Jego przedstawiciele uczestniczą w pracach międzyresortowego (zorganizowanego przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii) zespołu opracowującego przepisy dotyczące podmiotów, które inwestują w najem nieruchomości. Jak dodaje MF, trwa obecnie dyskusja dotycząca szczegółów.
Przypomnijmy, że kwestia umożliwienia REIT-om inwestowania w mieszkania stała się przedmiotem kontrowersji podczas prac zespołu.
Do tego gremium należy też Polski Fundusz Rozwoju, który popiera stworzenie nowego prawa. – Wprowadzenie REIT-ów do polskiego systemu jest potrzebne, by rodzimy kapitał miał więcej niż marginalny udział w rynku nieruchomości komercyjnych, a polscy obywatele uzyskali możliwość zarabiania na wynajmie biur, magazynów, centrów handlowych czy portfeli mieszkań – uważa rzeczniczka PFR Nieruchomości (spółki zależnej PFR) Katarzyna Fiuk.
Zwraca też uwagę na to, że inwestycje długoterminowe, do jakich zaliczają się nieruchomości, powinny mieć zapewnione bezpieczeństwo prawne. Dotyczy to również profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i dobrej obsługi najmu.
– W ramach wypracowywania konkretnych rozwiązań brana jest oczywiście pod uwagę obecna sytuacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości, w tym zwłaszcza rynku nieruchomości mieszkaniowych – deklaruje rzeczniczka PFR Nieruchomości.
Także Giełda Papierów Wartościowych, której przedstawiciele również uczestniczą w pracach zespołu, chce ustawy. – Bardzo liczymy na wprowadzenie REIT-ów na polskim rynku kapitałowym, ponieważ uważamy, że będzie elementem wzbogacającym wachlarz instrumentów finansowych dla polskich inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, oraz przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, w tym także lokalnego rynku kapitałowego – mówi Izabela Olszewska, członkini zarządu GPW.
Jak dodaje, zdaniem giełdy posiadanie przez polski odpowiednik REIT-u statusu spółki giełdowej notowanej na rynku podstawowym oznaczałoby znaczące wzmocnienie jego wiarygodności. Jest to związane, jak wyjaśnia, z wysokimi wymaganiami regulacyjnymi i korporacyjnymi stawianymi emitentom giełdowym, które podlegają stałej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.
– Co więcej, dzięki obecności na giełdzie, REIT-y byłyby dostępne dla inwestorów o zróżnicowanej wielkości i charakterze portfela – wyjaśnia Izabela Olszewska. W jej ocenie biznesowa, prawna i podatkowa konstrukcja REIT-ów mogłaby być wzorowana na najlepiej sprawdzonych rozwiązaniach na innych rynkach UE.
Na pytanie, czy podmioty te powinny móc inwestować w mieszkania, czy tylko w nieruchomości komercyjne, przedstawicielka GPW opowiada: – Szczegółową ocenę ryzyka dla rozwoju poszczególnych segmentów rynku nieruchomości pozostawiamy ekspertom branżowym.
Swoje stanowisko w sprawie tej regulacji przedstawiło wczoraj – także reprezentowane w zespole – Forum Prawo dla Rozwoju. Opowiada się ono za utworzeniem wzorcowych publicznych REIT-ów na bazie: Polskiego Holdingu Nieruchomości, Polskiego Holdingu Hotelowego, Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, samorządowych lokali użytkowych, funduszy nieruchomości Polskiego Funduszu Rozwoju (Fundusz Mieszkań dla Rozwoju i Fundusz Mieszkań na Wynajem) i Agencji Rozwoju Przemysłu (FIZAN Nieruchomości ARP), Funduszu Rozwoju Spółek znajdującego się pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, a także aktywów wydzielonych ze spółek górniczych, kolejowych, Poczty Polskiej, Lasów Państwowych itp.
Poza tym, zdaniem Forum, „optymalny byłby brak ograniczenia rodzajów nieruchomości w portfelu” REIT-ów. – Dopuszczalne, acz bezzasadne wydaje się ograniczenie udziału inwestycji mieszkaniowych do 5–10 proc. wartości portfela – ocenia. Proponuje, by minimalną liczbę nieruchomości w portfelu takiego funduszu określić na pięć, z maksymalnym udziałem pojedynczej nieruchomości na poziomie 30 proc. wartości portfela.
Forum opowiada się także za ograniczeniem spektrum możliwości lokowania aktywów do: zakupu nieruchomości zlokalizowanych na terenie kraju; listów zastawnych polskich banków hipotecznych; gotówki i odpowiedników gotówki.
Uważa też, że REIT-y powinny mieć status spółek akcyjnych notowanych na GPW. Powinna je nadzorować i prowadzić ich rejestr KNF. Komisja miałaby też badać zgodność informacji zawartych w raportach okresowych z wymogami ustawowymi. Poziom ich zadłużenia należy, według Forum, ograniczyć do 10–20 proc. wartości portfela inwestycyjnego. Postuluje ono też odliczenie od podatku CIT kwoty dywidendy wypłaconej polskim rezydentom podatkowym w poprzednim roku obrotowym, unormowanie wypłaty dywidendy w okresach kwartalnych, a także obowiązek dystrybucji nie mniej niż 90 proc. rocznego zysku. ©℗