Z przepisów kodeksu cywilnego regulujących zasady prowadzenia spółki (art. 860) wynika, że sama umowa spółki jest jedynie prawną formą współdziałania osób (wspólników), które mają indywidualne, odrębne uprawnienia. Zgodnie zaś z art. 4 prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Ulga na start została uregulowania w art. 18 prawa przedsiębiorców. Wynika z niego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który: