Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który na podstawie przeprowadzonej przez zakład kontroli został uznany za beneficjenta usług świadczonych przez firmę zewnętrzną, z którą na podstawie umów zlecenia współpracowali jego pracownicy. W konsekwencji musiał odprowadzić za nich składki od wartości tych umów.
Firma zdecydowała, że pokryje wszystkie należności do ZUS, w tym także w części przypadającej po stronie pracownika, i nie będzie domagać się ich zwrotu od tych osób. Po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową spółka wie, że wartość opłaconych składek stanowi dla obecnych pracowników przychód ze stosunku pracy i należy od niej pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Z kolei wartość przychodu powinna uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-11. Natomiast dla byłych pracowników jest to przychód z innych źródeł, od którego nie należy pobierać zaliczki na podatek. Osoby te muszą same odprowadzić podatek od wartości przychodu.
Firma miała jednak wątpliwości, czy zasadne jest naliczenie składek ZUS od wartości przychodu z powodu opłaconych przez pracodawcę składek w części przypadającej od pracownika. Zdaniem firmy – nie. Powód? Nie są one elementem wynagrodzenia za pracę, a zaległym zobowiązaniem wobec ZUS. W konsekwencji kwota ta nie powinna być podstawą do naliczenia kolejnych składek.
Organ rentowy miał jednak inne zdanie na temat. W uzasadnieniu przypomniał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Są to wszelkiego rodzaju wypłaty oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika.
ZUS wskazał, że kwota zapłaconych przez spółkę składek w części przypadającej od pracownika stanowi jego dodatkowy przychód, co zresztą potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa. W rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) zawarty został katalog wyłączeń z podstawy na powyższe ubezpieczenia. Nie uwzględnia on jednak dodatkowych przychodów pracownika, w tym przypadku kosztów składek, poniesionych przez pracodawcę w części, która leży po stronie osoby zatrudnionej.
Inaczej to jednak wygląda w przypadku byłych pracowników. Jak bowiem podkreśla ZUS, istotna w takim wypadku jest kwalifikacja przychodu. Dla byłych pracowników będzie to przychód z innych źródeł. Dlatego część składek przypadających po stronie byłych pracowników spółki, a pokrywana w całości przez pracodawcę, nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a w przypadku pracowników – już tak.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 2 czerwca 2021 r., nr 408/2021