Tak, istnieje możliwość rozliczenia opłaty adiacenckiej poprzez przeniesienie przez przedsiębiorcę na rzecz gminy własności części nieruchomości uzyskanej w wyniku podziału.
Definicja opłaty adiacenckiej zawarta jest w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), z którego wynika, że „należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości”.