Rozwiązania te znalazły się w nowelizacji rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, która została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 713.
Instrumenty wsparcia obejmą branże najbardziej poszkodowane w wyniku obecnych obostrzeń sanitarnych. Chodzi m.in. o branżę beauty czy sprzedawców detalicznych.
Cały czas kluczowe dla otrzymania pomocy ma być prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Potwierdziły się też informacje DGP, że test PKD będzie wykonywany na dzień 31 marca 2021 r. Dzięki czemu więcej firm skorzysta ze wsparcia.
Oprócz tego zmieniono także kryteria przyznawania pomocy, które obowiązywały do tej pory. Chodzi m.in. o przesłanki przyznania ulg w składkach za następujące okresy – styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. i styczeń oraz luty br. I tak prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD będzie badane na dzień 31 marca 2021 r., a nie jak wcześniej 30 listopada 2020 r. Do grona beneficjentów zwolnienia za ten okres dodano kod 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski (więcej kodów, które uprawniają do pomocy, podawaliśmy w tekście „Zmiany w pomocy dla firm” w DGP nr 41 z 2 marca 2021 r.). Spadek przychodu będzie można wykazać także w odniesieniu do lutego 2020 r.
Świadczenie Komu przysługuje Na jakich zasadach Do kogo wniosek
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy) Przedsiębiorcom, którzy – według stanu na 31 marca 2021 r. – prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 47.41.Z (sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, konsoli gier, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.42.Z (sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.43.Z (sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego, w tym TV i odtwarzaczy CD oraz DVD, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.51.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.52.Z (sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.53.Z (sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.54.Z (sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.59.Z (sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.64.Z (sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.65.Z (sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.75.Z (sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.77.Z (sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, m.in. autobusowe przewozy szkolne i pracownicze), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty krótkotrwałego zakwaterowania, w tym np. motele, pensjonaty, zajazdy), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, w tym np. ośrodki wczasowe, schroniska, kwatery dla gości i agroturystyka), 55.30.Z (pola namiotowe i pola kempingowe, w tym te dla pojazdów kempingowych), 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne), 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne), 56.21.Z (catering), 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna, w tym m.in. stołówki szkolne i zakładowe), 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów, w tym m.in. bary, puby), 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.12.Z. (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami i programami), 59.13.Z (dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów), 59.14.Z (projekcja filmów), 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych), 74.20.Z (działalność fotograficzna), 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego), 77.29.Z (wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 79.11.A (działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (nauka języków obcych), 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji), 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna), 86.90.D (działalność paramedyczna), 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych, w tym m.in. teatrów, galerii), 91.02.Z (muzea), 93.11.Z (obiekty sportowe, w tym m.in. baseny), 93.13.Z (obiektów służące poprawie kondycji fizycznej, w tym centra fitness), 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki), 93.29.A (pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia i inne formy rozrywki lub rekreacji organizowane w miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29. B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29.Z, 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich), 96.02.Z (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne), 96.04.Z (działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, w tym m.in. salony masażu, solaria), 96.09.Z (pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym m.in. salony tatuażu i biura towarzyskie) Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje przez trzy miesiące. O pomoc może się starać przedsiębiorca, którego przychód z działalności przeważającej (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Dofinansowanie wynosi 2 tys. zł miesięcznie (na pracownika). Nie przysługuje na podwładnego, którego wynagrodzenie było wyższe niż 300 proc. przeciętnej pensji (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku). Nie należy się też za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń (udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19) Wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.)
Postojowe Przedsiębiorcom, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: ■ grupa I: 47.71.Z; 47.72.Z; 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach); 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach); 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach); ■ grupa II: 91.02.Z (działalność muzeów);■ grupa III: 49.39.Z; 51.10.Z (transport lotniczy pasażerski), 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy); 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana); 82.30.Z; 85.51.Z;85.52; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B;86.10; 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.04.Z ; 96.01.Z; ■ grupa IV:47.41.Z; 47.42.Z; 47.43.Z; 47.51.Z; 47.52.Z; 47.53.Z; 47.54.Z; 47.59.Z; 47.64.Z; 47.65.Z; 47.75.Z; 47.77.Z; 77.29.Z; 77.39.Z; 96.02.Z; 96.09.Z Przedsiębiorca:■ musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r.; ■ musi mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.; ■ nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) Przedsiębiorcy z grupy I prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodami 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz przedsiębiorcy z grupy IV mogą ubiegać się o postojowe tylko jednokrotnie. Przedsiębiorcy z grupy I prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodami: 47.71.Z, 47.72.Z – maksymalnie dwukrotnie. Przedsiębiorcy z grupy II – maksymalnie czterokrotnie.Przedsiębiorcy z grupy III – maksymalnie pięciokrotnie.Wniosek składany jest do ZUS. Liczbę ponownych świadczeń pomniejsza się o liczbę już pobranych
Świadczenie Komu przysługuje Na jakich zasadach Do kogo wniosek
Zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 49.32.Z (działalność taksówek osobowych); 49.39.Z; 51.10.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z Przedsiębiorca musi: ■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r.; ■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. albo w lutym 2020 r.; ■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 30 czerwca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
Zwolnienie ze składek za kwiecień 2021 r. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą przeważającą działalność pod kodami PKD: 47.41.Z; 47.42.Z; 47.43.Z; 47.51.Z; 47.52.Z; 47.53.Z; 47.54.Z; 47.59.Z; 47.64.Z; 47.65.Z; 47.71.Z; 47.72.Z; 47.75.Z; 47.77.Z; 77.29.Z; 77.39.Z; 96.02.Z; 96.09.Z. Przedsiębiorca musi:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. albo w lutym 2020 r.;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 30 czerwca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł Mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD jako przeważającą działalność: ■ grupa I: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z; ■ grupa II: 49.39.Z, 51.10.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej), 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z; ■ grupa III: 47.41.Z; 47.42.Z; 47.43.Z; 47.51.Z; 47.52.Z; 47.53.Z; 47.54.Z; 47.59.Z; 47.64.Z; 47.65.Z; 47.75.Z; 47.77.Z; 77.29.Z;77.39; 96.02.Z; 96.09.Z Dotacja jest przyznawana mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy:■ prowadzili działalność na dzień 31 marca 2021 r., ■ uzyskali przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 2020 r., albo w lutym 2020 r. Wniosek należy kierować do powiatowego urzędu pracy. Będzie można go złożyć po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP do 31 sierpnia 2021 r. Obowiązuje forma elektroniczna. Dotacja może być udzielona:■ jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy III; ■ dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy I prowadzącym przeważającą działalność pod kodami: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z; ■ trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy I prowadzącym przeważającą działalność pod kodami: 47.71.Z, 47.72.Z; ■ czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy I prowadzącym przeważającą działalność pod kodami: 91.02.Z;■ pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy II. Wnioski o dotację muszą dotyczyć różnych miesięcy.Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę wcześniej pobranych
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie – z pewnymi wyjątkami – 26 kwietnia br.