Delegacja do wydania takich uchwał nie jest nowością. Już tarcza 1.0 przewidywała kompetencję dla rady gminy do zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku płatności podatku od nieruchomości lub prolongaty uiszczania rat tej daniny. Tarcza 6.0. umożliwia im wprowadzenie ulg na kolejne okresy. Analogicznie jak w dotychczasowym stanie prawnym uchwały mogą dotyczyć wskazanych grup przedsiębiorców, o ile ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Przy czym ustawodawca ponownie nie doprecyzował pojęcia „pogorszenie płynności finansowej” ani nie określił „grup przedsiębiorców”, do których kierowane może być wsparcie. To rada gminy musi przyjąć kryteria rozstrzygające, komu i na jakich zasadach przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości lub rozłożenie go na raty. Przy czym wszystko wskazuje na to, że uchwały nie mogą być podejmowane z mocą wsteczną, choć literalnie czytanie przepisów zdaje się taką ewentualność dopuszczać.

Przedłużenie terminu płatności