Zgodnie z nowymi regulacjami – wprowadzonymi ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – wykonanie badań okresowych powinno nastąpić niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo po odwołaniu stanu epidemii w przyszłości. Jednocześnie nowe przepisy wskazują, że pracownik i pracodawca powinni wykonać te badania w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania jednego ze wspomnianych powyżej stanów. Okres ten uległ więc wydłużeniu – na podstawie dotychczasowych przepisów termin maksymalny wynosił 60 dni od dnia odwołania jednego z ww. stanów.
Obecnie utrudnione może okazać się także wykonanie badań wstępnych lub kontrolnych. Dlatego też w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia takich badań, mogą one zostać wykonane przez każdego innego lekarza. Takie orzeczenie powinno zostać dołączone do akt osobowych pracownika.