Jadwiga Szabat, ECOVIS POLAND Audit Tax & Accounting Sp. z o.o.
Z punktu widzenia rachunkowości istnieją dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Różnią się one między sobą przede wszystkim tym, u kogo ujmowany jest przedmiot leasingu w księgach i kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wskazania dotyczące sposobu zakwalifikowania umowy są zawarte w art. 3 ust 4 ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.). Przy czym przepis ten objaśnia KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. I tak w przypadku wypełnienia choćby jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 u.r., korzystający powinien wprowadzić środek trwały – tu instalację fotowoltaiczną – do ksiąg, ustalić stawkę amortyzacji i ujmować tę amortyzację jako koszt działalności operacyjnej. Płatności rat należy podzielić na spłatę kapitału i spłatę odsetek, przy czym do tego podziału należy wykorzystywać efektywną stopę procentową.