Nowelizacja przewiduje, że dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r. zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billing.

NOWOŚCI W PRAWIE:
OD 1 kwietnia 2022 r.
Nowy system rozliczania prosumentów
Obowiązująca od 1 kwietnia br. ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2376) modyfikuje dotychczas funkcjonujący system wsparcia prosumcji. Warto przypomnieć, że prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji. Przy czym w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obowiązuje warunek, że wytwarzanie energii nie jest przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej prosumenta-przedsiębiorcy.
Nowelizacja przewiduje, że dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r. zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billing. Natomiast prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Podmioty, które złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 r., skorzystają z systemu opustów tylko do 30 czerwca 2022 r. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych. W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie funkcjonować model Net-billing – w oparciu o ceny miesięczne. W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego.
Model Net-billingu w oparciu o ceny godzinowe będzie funkcjonować od 1 lipca 2024 r. Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci i z niej pobranej. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego.
ważne obowiązki:
do 31 marca
ZUS ZSWA
Do końca marca br. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze mają obowiązek przekazania do ZUS formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Zawiera on informacje dotyczące pracowników, za których płatnik powinien był opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych w 2021 r. Przypomnijmy jeszcze, że są takie sytuacje, w których pracodawca będzie zobowiązany do złożenia ZUS ZSWA w trakcie roku. Płatnik składek ma obowiązek złożenia ZUS ZSWA w innym terminie niż do 31 marca:
  • jeżeli w trakcie roku pracownik występuje z wnioskiem o emeryturę pomostową ‒ w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku,
  • w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek w danym roku kalendarzowym ‒ do dnia przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika.
Jednak złożenie druku ZUS ZSWA w trakcie roku nie zwalnia pracodawcy z obowiązku składania tego druku w ustawowym terminie, tj. do 31 marca danego roku za rok poprzedni.
IFT-2R
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) jest przekazywana urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności. Dla płatników mających rok podatkowy zgodny z kalendarzowym termin złożenia IFT-2R za 2021 r. upływa więc 31 marca 2022 r. Płatnicy składają IFT-2R zarówno gdy wypłacone podatnikowi-nierezydentowi (osobie prawnej) wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła, jak i gdy do wypłaconego wynagrodzenia płatnicy stosują zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła.
ORD-U
Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą do 31 marca 2022 r. przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego roczną informację o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) za 2021 r.
W informacji uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro jeżeli:
1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu lub
2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu
W informacji uwzględnia się także umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro, jeżeli nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów.
Obowiązek złożenia ORD-U wystąpi, jeżeli podmiot zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Do 31 marca 2022 r. należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. W tym samym terminie trzeba również zapłacić opłatę za korzystanie ze środowiska. Obowiązki te ciążą na podmiotach, których działalność powoduje:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
– z kotłowni,
– z procesów technologicznych, np. malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.,
– ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
– z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw),
– z chowu lub hodowli drobiu;
  • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień;
  • składowanie odpadów.
Wysokość stawek na 2021 r. określono w obwieszczeniu ministra klimatu z 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 961).
Uwaga! Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu. Natomiast w ogóle nie trzeba składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Planowane wydłużenie terminów
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie rozporządzeń przedłużających terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r. Zgodnie z projektem pierwszego z tych rozporządzeń o trzy miesiące mają być przedłużone terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF) oraz organizacji pozarządowych, a także podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe (co do przekazania sprawozdania finansowego szefowi Krajowej Administracji Skarbowej). MF poinformowało DGP, że w najbliższych dniach ten projekt zostanie przekazany do podpisu ministra finansów.
Z kolei projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT przewiduje, że wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o trzy miesiące na:
  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Pomoc dla płatników
W ubiegłym tygodniu ZUS wskazał, jakie rozwiązania mogą zastosować płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia. Mogą oni skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS. Możliwe formy pomocy to:
  • odroczenie terminu płatności składek,
  • rozłożenie zadłużenia na raty.
Ponadto należności z tytułu składek mogą być umarzane po spełnieniu ustawowych warunków.
ZUS wskazał, że o wszelkie informacje o udzielanej pomocy można zapytać doradcę ds. ulg i umorzeń. Pomoże on wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.
Nowelizacje Polskiego Ładu
Oczekująca w dniu zamknięcia numeru na podpis prezydenta ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin przenosi do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 64) treść rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), a także potwierdza, że oświadczenie PIT-2 można składać w trakcie roku oraz można złożyć je także w przypadku pobierania emerytury. Uchwalona ustawa wprowadza również nowy instrument wsparcia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu aktywności. Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Na rozpatrzenie przez Senat oczekuje ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia regulacje dotyczące ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniono w nich różnice remanentowe. Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.
Stan prawny na 3 marca 2022 r.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.