Przedstawiamy nowości w prawie ważne dla klientów biur rachunkowych.

Od 1 lipca

Zmiany w akcyzie
Od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać część zmian wprowadzonych przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694). Zgodnie z tą nowelizacją od początku lipca deklaracje akcyzowe będą składane tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto obowiązkiem składania nowych deklaracji kwartalnych zostaną objęte podmioty, które zużywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z akcyzy lub zerową stawką akcyzy. Przy czym deklaracji tych nie będą musiały składać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.
Od 1 lipca 2021 r. przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie również:
 • dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
 • nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
Uwaga! Wprawdzie zgodnie z nowelizacją każda przeróbka konstrukcyjna, której skutkiem będzie powstanie samochodu osobowego, zostanie opodatkowana już od lipca 2021 r., lecz rozliczenie z fiskusem z tego tytułu nastąpi dopiero w lipcu 2022 r.
W związku ze zmianami, wprowadzonymi w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802), od 1 lipca 2021 r. zaczną również obowiązywać rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej:
 • z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz.U. poz. 841),
 • z 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym (Dz.U. poz. 951),
 • z 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego (Dz.U. poz. 959).
Nowe zasady opodatkowania handlu elektronicznego
Już od 1 lipca 2021 r. ma obowiązywać ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która obecnie trafiła do Senatu. Ostateczny kształt tej nowelizacji nie jest więc jeszcze pewien, ale podatnicy będą mieć mało czasu na dostosowanie się do wprowadzanych przez nią nowych rozwiązań. Uchwalona ustawa ma na celu implementację regulacji unijnych przyjętych w ramach pakietu VAT e-commerce i dotyczy m.in.:
 • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
 • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do 30 czerwca 2021 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop – MOSS) w One Stop Shop – OSS;
 • wprowadzenia nowej procedury importu (IOSS) dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro,
 • wprowadzenia kolejnej (w przypadkach gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, która będzie dostępna dla osób przedstawiających towary organom celnym w imieniu własnym i na rzecz osoby, dla której towary są przeznaczone w państwie, w którym ma miejsce import.

ważne obowiązki:

Do 30 czerwca

Rejestracja w CRPA
Do końca czerwca 2021 r. w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) muszą się zarejestrować podmioty, które przed 1 lutego 2021 r. nie podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu, takie jak:
 • podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi zużywające zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG.
Z kolei w przypadku osób fizycznych, które zużywają gaz LPG do celów grzewczych, rejestracja w CRPA nie jest obowiązkowa tylko dobrowolna.
Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lutego 2021 r. złożyli papierowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, muszą do 30 czerwca 2021 r. uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o dane dotyczące właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego.
Zgłoszenie do CRPA może być dokonane wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Zeznanie roczne CIT-8
Podatnicy CIT mają do 30 czerwca 2021 r. czas na:
1) złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB), który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
2) wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
W tym samym terminie spółki kapitałowe, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r., muszą złożyć informacje o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW).
Terminy te wynikają z rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571).
Sprawozdania finansowe
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jednak w tym roku w związku z pandemią termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłużono o trzy miesiące w stosunku do terminu określonego w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2059). Dlatego w jednostkach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2020 r. należy sporządzić nie później niż 30 czerwca 2021 r. Termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. też został przesunięty o trzy miesiące, czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym). Jest więc na to czas do 30 września 2021 r. Termin zatwierdzenia sprawozdania dla spółdzielni mieszkaniowych przedłużono do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Także dla niektórych jednostek innych niż spółdzielnie mieszkaniowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których z powodu liczby członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych oraz braku możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości ‒ termin przedłużono do sześciu tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.
Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r. A zmiany te wprowadzono rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572). Weszło ono w życie 30 marca br.
Trzeba jednak pamiętać, że w odniesieniu do jednostek zależnych w grupach kapitałowych, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych, tego przesunięcia nie było. Dla nich data sporządzenia i podpisania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za 2020 r. upłynęła już 31 marca, a czas na ich zatwierdzenie jest tylko do 30 czerwca br.

OD 1 lipca

Kasy fiskalne dla kolejnej grupy podatników
Obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych online będą od 1 lipca 2021 r. mieć podatnicy świadczący usługi:
 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Termin ten wynika z par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059).

do 15 PAŹDZIERNIKA

Więcej czasu dla organizacji pożytku publicznego
Na zamieszczenie na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za 2020 r. organizacje pożytku publicznego dostały więcej czasu, bo do 15 października 2021 r. Wynika to z par. 2 rozporządzenia przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (Dz.U. poz. 917). Weszło ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 19 maja 2021 r.
Przypomnijmy, że generalnie art. 23 ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) wskazuje, iż organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne. W tym roku jest więc wyjątek od tej zasady.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 1 czerwca 2021 r.