Pracownikowi zwolnionemu ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przysługuje do końca tego okresu wynagrodzenie wyliczone jak za urlop wypoczynkowy. Jednak w przypadku objęcia go obowiązkową kwarantanną nabywa on prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku za czas tej kwarantanny. Pracownikowi w okresie przebywania na kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe (zasiłek) niezależnie od tego, że jest on w okresie wypowiedzenia i nie świadczy pracy. Zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niezdolności pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei w myśl art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: u.z.z.c.) oraz wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.z.z.c. w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Natomiast w myśl art. 34 ust. 2 u.z.z.c. osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Przypomnijmy, że od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie jest już zatem potrzebna decyzja czy oświadczenie, ponieważ odpowiednie dane ZUS udostępnia płatnikom składek na ich profilach na PUE ZUS. W portalu PUE ZUS, w menu bocznym, powinna się więc pojawić nowa zakładka „Kwarantanna i izolacja domowa”, w której – w widoku przeznaczonym dla płatnika składek ‒ zawarta jest m.in. informacja o okresie trwania kwarantanny.
Rada dla klienta biura: Pracownikowi zwolnionemu ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia należy wypłacić wynagrodzenie wyliczone jak za urlop wypoczynkowy, a za okres, kiedy przebywa na kwarantannie – wynagrodzenie chorobowe.
Podstawa prawna
art. 92 par. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432)
art. 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112)
art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)