Rozporządzenie obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r.; minister edukacji jest zobowiązana do wydania takiego rozporządzenia co roku.

Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia ws. podziału subwencji.

Punktem wyjścia w algorytmie jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia; według MEN w 2018 r. ma on wynieść 5436 zł. Obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

W załączniku do rozporządzenia na 2018 r. opisano 60 wag. W stosunku do obowiązujących w 2017 r. zmieniono m.in. wartość wag dotyczących tzw. małych szkół (przy okazji zmieniono definicje tzw. małej szkoły), szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym. Wprowadzono też zasadę "subwencja za efekt" w szkołach dla dorosłych.

I tak zwiększona została wartości wagi dla uczniów z "małych szkół" z 0,18 na 0,2. Oznacza to, że na jednego ucznia takiej szkoły samorząd dostanie dodatkowo 1 169 zł, a nie 1 052 zł jak wynikałoby z wcześniejszej wartości wagi. Jednocześnie zmieniono w rozporządzeniu definicję "małej szkoły". Do tej pory, jako "małą szkołę" rozumiało się szkołę podstawową, w której liczba uczniów nie przekraczała 70. Zgodnie z nową definicją "mała szkoła" to taka, w której średnia liczba uczniów w klasie nie przekracza 12 uczniów. Chodzi m.in. o to by dotychczasowe małe szkoły nie straciły swojego statusu w związku z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat, a co za tym idzie ze zwiększeniem liczby uczniów w tych szkołach o dodatkowe roczniki.

Definicja "małej szkoły" została również zmieniona w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia uczniów należących do mniejszości. Do tej pory przy ustalaniu czy szkoła jest mała, z liczby uczniów w szkole odejmowało się wszystkich uczniów należących do mniejszości. Teraz proponuje się wyłączać grupę uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości będącym drugim językiem nauczania.

Zmieniono też wagi dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zmniejszono wartości dwóch najwyższych wag w tej grupie. Jedną z nich zmniejszono z wartości 1,5 do 1,3, a drugą z wartości 1,1 do 1,0. Jednocześnie zwiększono wartość najniższej z wag w tej grupie - z 0,4 do 0,6. MEN zapewnia, że mimo wprowadzonych zmian szkoły, w których uczą się dzieci należące do mniejszości otrzymają środki na dotychczasowym poziomie.

Wprowadzono także nową wagę dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wynosi ona 1,0. Oznacza to, że na jednego takie ucznia samorząd dostanie nie kwotę równą standardowi A ale 10 872 zł.

Zmiany wprowadzono również w wagach dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotychczasowa subwencja naliczana na uczniów poszczególnych rodzajów szkół (LO dla dorosłych, szkoły policealne, kkz) została podzielona na dwie części: "za uczestnictwo w zajęciach" i "za zdany egzamin".

Dlatego w algorytmie dodano nową wagę "za zdany egzamin" dla uczniów w liceach dla dorosłych, którzy zdali maturę, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje. Wartość wagi kształtuje się na poziomie 0,165. Waga "za zdany egzamin" będzie dotyczyła uczniów, którzy zdali egzamin w ubiegłym roku szkolnym.

Jednocześnie zróżnicowano wskaźniki do wyliczenia kwot subwencji dla liceów dla dorosłych oraz szkół policealnych ze względu na poziom "uczestnictwa w zajęciach" przez słuchaczy tych szkół.

Według MEN, w wyniku tych rozwiązań w szkołach, które mają wysoką zdawalność subwencja zostanie naliczona tak jak dotychczas lub nawet wyżej niż do tej pory. Natomiast w przypadku uczniów szkół z niską zdawalnością zostanie na nich naliczona subwencja niższa niż do tej pory.(PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka